SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.83 Kb.


UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 1692 /SNV-CCHCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2013

V/v xin ý kiến góp ý các thủ tục hành

chính thực hiện theo cơ chế một cửa,

một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện.
Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND (tại Kế hoạch số 6047/KH-UBND ngày 29/7/2013) về rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính cụ thể theo ngành, lĩnh vực để đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện; ngày 22/7/2013, Sở Nội vụ có văn bản số 1358/SNV-CCHC đề nghị UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thống kê lĩnh vực, số lượng, thủ tục hành chính đang thực hiện và dự kiến thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Nội vụ tổng hợp, lập danh mục dự kiến đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện (gồm 17 lĩnh vực, với 128 TTHC), cụ thể như sau: 1. Lĩnh vực Đất đai: 32 TTHC;

 2. Lĩnh vực Môi Trường: 2 TTHC;

 3. Lĩnh vực Tài nguyên nước: 1 TTHC;

 4. Lĩnh vực Văn hóa: 2 TTHC;

 5. Lĩnh vực Người có công: 31 TTHC;

 6. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 26 TTHC;

 7. Lĩnh vực Lao động: 1 TTHC;

 8. Lĩnh vực Việc làm: 2 TTHC;

 9. Lĩnh vực Bảo trợ và chăm sóc trẻ em: 2 TTHC;

 10. Lĩnh vực Thương mại: 2 TTHC;

 11. Lĩnh vực Công nghiệp: 1 TTHC;

 12. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động kinh doanh: 6 TTHC;

 13. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã: 5 TTHC;

 14. Lĩnh vực Hộ tịch: 4 TTHC;

 15. Lĩnh vực Chứng thực: 3 TTHC;

 16. Lĩnh vực Xây dựng: 4 TTHC;

 17. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 4 TTHC.

(Tên cụ thể của 128 TTHC trên được đăng tải kèm theo văn bản này trên trang web http://snv.dongnai.gov.vn, mục văn bản quy phạm pháp luật/chuyên mục CCHC).

Để có cơ sở trình UBND tỉnh đưa các lĩnh vực, thủ tục hành chính trên vào tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý kiến và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/9/2013 để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, các Phó GĐ SNV;

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;- Lưu: VT, CCHC (Trưởng).


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuộc
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương