SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư e o f Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa) Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sưtải về 5.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích5.07 Kb.
SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ

e o f
  Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

  Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ  Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

---
PHẦN II
BÀI THỨ 38
LỜI DẠY BẢO CUỐI CÙNG

CỦA PHẬT ĐỂ LẠI
Trong kinh Trường A Hàm nói: Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng: Các ông nên biết, ta nhờ những pháp này, mà được tự chứng thành bậc Đẳng Chánh Giác, tức là pháp Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ thần túc, Tứ thiền, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, và Bát chánh đạo, đối trong những pháp này phải hòa đồng kính thuận nhau, đừng sanh sự tranh cãi. Nếu đồng thọ học một thầy, cũng như nước hòa với sữa. Đối trong pháp của ta, phải siêng năng học hành, ta đã nói ra mười hai phần giáo như: Khế kinh, Kỳ dạ kinh, Thọ ký kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Bổn duyên kinh; Bổn sanh kinh, Phương quảng kinh; các ông nên thọ trì, cân theo lượng mình mà phân biệt, tùy theo việc tu hành. Ta còn ba tháng nữa sẽ vào Niết bàn ! ?: viet -> phatphap
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o nghi thức thọ ngũ giớI
phatphap -> PHẦn I bài thứ 37 BỒ ĐỀ, ĐẠt ma, a nan
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o khoa tiết truyền giới bồ TÁT
phatphap -> PHẦn I bài thứ 35 a di đÀ phậT
phatphap -> SƠ ĐẲng phật học giáo khoa thư  o   Soạn giả : Cư sĩ thiện nhơN (Người Trung Hoa)  Đính chánh : Ngài thái hư ĐẠi sư
phatphap -> PHẦn I bài thứ 25 ba cõI, SÁU ĐƯỜNG
phatphap -> PHẦn I bài thứ 27 TỨ phần luậT, a tăng kỳ
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép truyền thọ giới sa di
phatphap -> GIỚI ĐÀn tăng  Soạn dịch: H. T thích thiện hòA o0o phép cầu xin y chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương