Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầutải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Hướng dẫn: 
- Nêu quan hệ F
k
= (M
e
, i
tl
…) 
- Nêu i
tl1
>i
tln
do đó F
k1
là cực đại. 
- F
k
càng lớn thì độ trượt càng lớn. 
- Độ trượt càng lớn thì bán kính lăn càng giảm. 
- Bán kính lăn càng giảm thì tốc độ thực tế càng giảm. 
- Lực kéo càng nhỏ, trượt dọc càng ít thì hệ số bám ngang càng lớn. 
 
Câu 4: Cho đồ thị đặc tính ngoài của động cơ Pe(ω
e
), Me(ω
e
) và các thông số của 
hệ thống truyền lực i
tl 1…n
 , η
tl
, m[kg], r[m] và đặc tính quan hệ giữa bán kính lăn 
và lực kéo r
l
(Fk). Hãy xác định tốc độ thực tế V của xe khi chuyển động ở các chế 
độ sau: 
- Chế độ công suất động cơ cực đại và tay số n
0

- Chế độ mô men xoắn cực đại của động cơ và tay số I
0
.
- Ở chế độ nào thì tốc độ thực tế gần với tốc độ lý thuyết, tại sao? 
Hướng dẫn: 
- Tốc độ thực tế V = r
l
. ω
k
- Xác định bán kính lăn theo F
k
ở các chế độ đã cho. 
- Xác định ω
k
ở các chế độ đã cho. 
- Rút ra nhận xét. 
Câu 5: Một xe ô tô khi leo dốc cực đại thì có tốc độ ổn định là V
i
 [m/s]. Hãy xác 
định tốc độ cực đại Vmax và gia tốc cực đại j
max
 của xe. Cho các thông số m[kg], i
tl 
1..n
 , η
tl
 , r[m], Cx, S[m
2
], δ
j
, K
M
.và đồ thị đặc tính ngoài M
e

e
). 
Hướng dẩn:
- Xác định mô men xoắn cực đại Me
M
của động cơ theo đồ thị ĐTN và giá trị 
ω
e
i
tinh từ V
i

- Tính Vmax và J
max
theo phương pháp thông thường. 
 Câu 6: Một tài xế đang điểu khiển xe ô tô leo dốc với góc dốc là α
0
, xử dụng tay số 
II
0
 và đạp hết ga.
-  Vẽ hình mô tả trạng thái chuyển động và giải thích các lực tác dụng trên ô tô. 
- Bằng phương pháp đồ thị hãy xác định tốc độ chuyển động của xe (được cho là 
đều) khi đó?Biện luận các khả năng có thể xảy ra. 
Cho đồ thị đặc tính ngoài của động cơ Me(ω
e
), m[kg], i
tl1..n

tl
, r[m], Cx, S[m
2
], hệ 
số cản lăn f.
Hướng dẫn: Khi vẽ đồ thị chú ý đây là trường hợp leo dốc với góc dốc cho trước 
nên phải vẽ đồ thị cân bằng lực kéo với các lực cản là mgfcosα + mgsinα + 0.63…sau 
đó tìm giao của các đường cong F
k
với F
cản
. (có thể cắt, có thể không…) 
 
 Câu 7: Một xe ô tô khi chuyển động đều trên đường bằng thì đạt tốc độ lớn nhất là 
V[m/s]. Hãy xác định gia tốc cực đại và khả năng leo dốc cực đại của xe. Cho các 
thông số m[kg], i
tl1..n

tl
, r[m], Cx, S[m
2
], hệ số thích ứng theo mô men của động cơ 
K
M
 , số cản lăn f.

tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương