Sơ lược về linh kiện bán dẫn Tiếp xúc kim loại – bán dẫn Chuyển tiếp p-n đồng chấttải về 291.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2024
Kích291.06 Kb.
#57878
BÁO CÁO CTLKBD1


Nội dung báo cáo:
NHỮNG CẤU TRÚC CƠ BẢN TRONG CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN
 • Sơ lược về linh kiện bán dẫn
 • Tiếp xúc kim loại – bán dẫn
 • Chuyển tiếp P-N đồng chất
 • Chuyển tiếp P-N dị chất
 • Cấu trúc kim loại – điện môi – bán dẫn (MOS)
 • Sơ lược về linh kiện bán dẫn

Năm

Linh kiện

Tác giả phát minh

1874

Tiếp xúc Kim loại – bán dẫn

Braun

1907

Diod phát quang (Led)

Round

1947

Transistor lưỡng cực

Barden, Brattain, Schockley

1949

Chuyển tiếp P-N

Schockley

1952

Thyristor

Ebers

1954

Solar cell

Chapin, Fuller, Peason

1957

Transistor lưỡng cực dị chất

Kroemer

1958

Tunnel diode

Esaki

1874 – nay: 60 linh kiện bán dẫn, 100 phiên bản liên quan kèm theo
 • Sơ lược về linh kiện bán dẫn

Năm

Linh kiện

Tác giả phát minh

1960

MOSFET

Kahng, Atalla

1962

Laser bán dẫn

Hall và cộng sự

1963

Laser cấu trúc dị chất

Kroemer, Alferov, Kazarivov

1963

Diode điện tử vận chuyển

Gumn

1965

Diode thời gian vận chuyển thác lũ ion hóa va chạm (IMPATTD)

Johnston, De Loach, Cohen

1966

Transistor trường kim loại bán dẫn (metal – semiconductor field effect Tr)

Mead

1967

Bộ nhớ bán dẫn không xóa

Kahng, Sze

1970

Linh kiện liên kết điện tích

Boyle, Smith
 • Sơ lược về linh kiện bán dẫn

Năm

Linh kiện

Tác giả phát minh

1974

Diode tunnel cộng hưởng

Chang, Esaki, Tsu

1980

Transitor trường pha tạp điều biến
(modulation – doped F.E.T)

Mimura và cộng sự

1994

Tế bào nhớ đơn điện tử nhiệt độ phòng
(Room – Temperature singel el – memory cell)

Yano và cộng sự

2001

20nm MOSFET

Chau

Tiếp xúc kim loại – bán dẫn;
Chuyển tiếp P-N đồng chất;
Chuyển tiếp P-N dị chất;
Cấu trúc kim loại – điện môi – bán dẫn;
 • Tiếp xúc kim loại – bán dẫn
 • 1904, Linh kiện bán dẫn đầu tiên được sử dụng => Diode tiếp xúc điểm
 • 1938, Schottky đưa ra mô hình hàng rào Schottky ( Schottky barier) => dùng để giải thích tính chỉnh lưu của Kim loại – bán dẫn

tải về 291.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương