SỞ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘItải về 13.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.19 Kb.
MẪU SỐ 22: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


Số: …../QĐ-LĐTBXH

………, ngày …  tháng … năm ………….QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệpGIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH, THÀNH PHỐ………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP; Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP; Thông tư số .../201.../TT-BLĐTBXH ngày ...../...../201...sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH

Căn cứ đề nghị của ông/bà…………………… (đối với trường hợp người lao động đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp);

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp số……………./QĐ-LĐTBXH ngày ..../…../.... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với ông/bà ……………………………… vì (nêu lý do) …………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm cơ sở tính hưởng trợ cấp cấp thất nghiệp của ông/bà tại Quyết định số ..../QĐ-LĐTBXH nêu trên sẽ được bảo lưu và thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên.

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………………………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Danh sách biểu mẫu kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH:

Mẫu số 1: Đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 1a: Đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 1b: Xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 2: Thông tin đăng ký thất nghiệp

Mẫu số 3: Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 21: Thông báo

Mẫu số 22: Quyết định hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 23: Quyết định hủy Quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu số 24: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 25: Thông tin về việc thông báo tìm việc

Mẫu số 26: Thông báo từ chối hoặc chậm chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 27: Thông báo về số lao động đang làm việc tại đơn vị

Mẫu số 28: Thông báo về tình hình biến động lao động
: doc -> store
store -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
store -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
store -> THÔng báo về TỔng số lao đỘng đang làm việc tạI ĐƠn vị
store -> HƯỚng dẫn chèn slideshow photobucket vào chữ KÝ Bước 1: Đăng nhập vào photobucket và click vào album muốn tạo Slideshow Bước 2
store -> PHỤ LỤC 1 danh mục thuốC ĐÔng y, thuốc từ DƯỢc liệu và VỊ thuốc y học cổ truyền thuộc phạm VI thanh toán của quỹ BẢo hiểm y tế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương