Số Hồ sơ: 321/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtntải về 12.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích12.17 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 17/11/2014

Số Hồ sơ: 321/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1


PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (áp dụng cho sổ mẫu mới)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 08 ngày làm việc.

Riêng trường hợp vừa cấp lại sổ do đã nhận trợ cấp 1 lần bị thất lạc hoặc thu hồi sổ BHXH

vừa chốt sổ thời hạn giải quyết 14 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: …………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….


2. Điện thoại: …………..…………………………. Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng
Điều kiện: Đơn vị đã hoàn tất thủ tục báo giảm ; Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
1.

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)
2.

Các tờ rời sổ (nếu có)
3.

Mẫu 01-XN/THS (nếu có)  hoặc

Mẫu C15-TS (nếu có) 


4.

Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS, 01 bản)
`

Lưu ý: Thủ tục nộp hồ sơ:

- Tại mục số 2, Tờ rời sổ bao gồm: tờ rời chốt sổ và tờ rời hàng năm.

- Tại mục số 3 áp dụng cho trường hợp người lao động đã hưởng chế độ trợ cấp 01 lần bị thu hồi sổ và sau đó tiếp tục tham gia BHXH.

- Tại mục 4 áp dụng đối với trưởng hợp đơn vị đã giải thể, phá sản đã có căn cứ pháp lý và tất toán thu BHXH:

- Tại mục 4 áp dụng đối với trường hợp người lao động có một số sổ duy nhất hoặc nhiều số sổ BHXH đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần bị thất lạc sổ hoặc bị thu hồi sổ.

Ngày trả kết quả: .…./…../20….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).


……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương