Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 39.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích39.86 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 10/06/2015

Số Hồ sơ: 103/……………/THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số Hồ sơ: 103/……………/THU-ĐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sstraight connector 1ố Hồ sơ: 103/……………/THU-GH

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc,

riêng hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương: 05 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: Mã đơn vị:


2. Điện thoại: Email:

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Hồ sơ thu BHXH, BHYT khi có biến động, gồm:

 

1.

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

 

- Trường hợp báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

 

2.

Đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại: bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ có liên quan khác (theo hướng dẫn tại công văn 2899/BHXH-THU)………………(kèm theo bản chính để đối chiếu)
3.

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã có sổ BHXH từ tỉnh khác chuyển về (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)
- Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

 

2.

Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó - nếu có (Bản chính)

 

3.

Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động… (Bản sao, 01 bản/người) hoặc Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động tập thể đính kèm danh sách (Bản sao)

 

- Trường hợp điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Quyết định điều chỉnh tiền lương… (Bản sao, 01 bản/người)

 

- Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc, hồ sơ bổ sung:
1.

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)
2.

Quyết định điều chỉnh chức danh công việc… (Bản sao, 01 bản/người)
3.

Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc có liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại: Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ có liên quan đến việc điều chỉnh (theo hướng dẫn tại công văn 2899/BHXH-THU)………………(Bản sao, 01 bản/người, kèm theo bản chính để đối chiếu)
- Trường hợp truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)
2.

Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - nếu có (Bản sao)
3.

Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị (bản sao); hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản/người) tương ứng thời gian truy thu.

 

Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

 

- Trường hợp có thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, hồ sơ bổ sung:

 

1.

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản/người)
II.

Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT:

 

1.

Văn bản đề nghị gia hạn thẻ BHYT của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2.

Chứng từ nộp tiền - nếu có (Bản sao)

 

III .

Hồ sơ khác:

 

1.

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công …): thêm bản sao giấy tờ có liên quan (kèm theo bản chính để đối chiếu) để chứng minh.
2.

Đối với người được cử đi học tập hoặc công tác nước ngoài: Công văn, Quyết định cử đi học, Quyết định tiếp nhận (bản sao, 01 bản/người).
3.

Đối với người mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày, thêm: giấy ra viện, mẫu C65-HD2 “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH”, Biên bản hội chẩn, Phiếu hội chẩn, bệnh án hoặc sổ khám chữa bệnh (bản sao, 01 bản/người).
4.

Đối với người nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thêm bản sao: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản (mẫu số C70a – HD).
5.

Đối với người lao động đã đi lao động nước ngoài để tính thời gian tham gia BHYT liên tục: Hợp đồng lao động, hộ chiếu (bản sao, 01 bản/người.
IV.

File dữ liệu: Chuyển bằng iBHXH:  bằng USB:  bằng email: 

 

Lưu ý: Trường hợp người lao động được cấp Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH (mẫu C15a-TS) do đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần, thì lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 317 để được cấp tờ bìa sổ BHXH.

Ngày trả kết quả: ……………./……………../……………..

Ngày trả kết quả hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương: …………/…………../………… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).

……………, ngày…… tháng…… năm……Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương