Số Hồ sơ: 102/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ bhyt bắt buộctải về 21.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.17 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 15/10/2012Số Hồ sơ: 102/……………/THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý; Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công An:

 

1.

Danh sách Tăng, Giảm người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS, 03 bản)

 

- Trường hợp giảm, bổ sung:

 

1.

Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (01 thẻ/người)

 

II.

Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi:

 

1.

Danh sách Tăng, Giảm người chỉ tham gia BHYT đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi (mẫu D03-TS (TE), 03 bản)

 

- Trường hợp chuyển đi (Trẻ giảm) thì bổ sung:

 

1.

Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (01 thẻ/Trẻ)

 

III.

Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể người cho y học:

 

1.

Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực, 01 bản/người)

 

2.

Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể người cho y học (Bản sao có chứng thực, 02 bản/người)

 

IV.

Hồ sơ khác:

 

….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

V.

File dữ liệu: Chuyển bằng IMS;  bằng USB;  bằng email; 

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)


……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương