SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 27.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.22 Kb.
#883

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

Số: 3007/GDĐT-PC

V/v triển khai thực hiện kế hoạch 3773/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2014Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện;

- Hiệu trưởng các Trường cao đẳng, TCCN;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2988/HĐPH ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển;

Thực hiện Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tại các đơn vị như sau:


  1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-GDĐT-PC ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai công tác PBGDPL ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2014 và văn bản số 1644/GDĐT-PC ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện triển khai đến các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; Hiệu trưởng các Trường cao đẳng, TCCN; Hiệu trưởng các Trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tại cơ quan, đơn vị mình.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển phải cụ thể, xác định rõ đối tượng được phổ biến, tuyên truyền bao gồm đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh – sinh viên, …, thời gian, địa điểm, hình thức và kinh phí thực hiện. Nội dung tuyên truyền dựa trên các văn bản pháp luật sau:

- Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982;

- Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC);

- Luật Biển Việt Nam;

- Luật Biên giới quốc gia;

- Luật An ninh quốc gia;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật Hình sự và các quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, v.v…

(Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các đơn vị liên hệ tại Phòng Pháp chế - Sở Giáo dục và Đào tạo)


  1. Yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

* Về nhận thức: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đơn vị giáo dục cần đảm bảo những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật trên.

* Về cách thức tổ chức: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn nội dung phổ biến pháp luật về biển với việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Cần tăng cường phối hợp với các lực lượng trong đơn vị và ở địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong nhà trường.

* Về thời gian thực hiện: Công tác tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014.


  1. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

Đơn vị chọn 1 trong các hình thức sau:

  1. Thực hiện việc giảng dạy tích hợp, lồng ghép pháp luật về biển vào môn Giáo dục công dân ở các cơ sở giáo dục. Đối với các trường cao đẳng, TCCN trực thuộc, giáo viên triển khai lồng ghép các văn bản pháp luật có liên quan đến biển, quốc gia trong môn học Giáo dục pháp luật và môn học Pháp luật đại cương.

  2. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển vào hoạt động sinh hoạt chính trị đầu năm học. Xây dựng trang, chuyên mục phổ biến pháp luật về biển trên trang thông tin điện tử của trường; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

  3. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển với việc tổ chức các cuộc triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thông qua các cuộc giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc trên các vùng biển, ven biển.

  4. Biểu dương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có hành động tích cực về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo tại cơ quan, đơn vị.

  1. Trách nhiệm triển khai tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện có trách nhiệm triển khai đến các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, TCCN; Hiệu trưởng các Trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai cụ thể; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

  1. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tại đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Pháp chế) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch 3773/KH-UBND của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Phòng Pháp chế của Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Sở Tư Pháp- Lưu: VT, PC.


GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Sơn


Каталог: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004

tải về 27.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương