Sở giáo dục và ĐÀo tạo thái bìNHtải về 53.5 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích53.5 Kb.
#54130
1   2   3
De kiem tra hoa 10NCchuong 34

A. Chất o xihóa B. Vừa là chất o xihóa,vừa là chất khử
C. Chất khử D. Môi trường
Câu 6: Cho phản ứng : MnO2 + Cl- + H+  Mn2+ + Cl2 + H2O. Phản ứng này thuộc loại nào?
A. Phản ứng oxihoá-khử phức tạp B. Phản ứng oxihóa-khử có môi trường tham gia
C. Phản ứng oxihoá-khử nội phân tử D. Phản ứng tự oxihoá-khử
Câu 7: Hoàn thành phương trình hóa học sau: SO2 + Br2 + H2O ------> H2SO4 + X. X là
A. HBr B. HBrO4 C. HBrO D. HBrO3
Câu 8: Cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tố là ns2np5.Liên kết của nguyên tố này với H thuộc loại liên kết nào?
A. Liên kết cộng hóa trị phân cực B. Liên kết cộng hóa trị
C. Liên kết ion D. Liên kết cho-nhận
Câu 9: Trong các phản ứng sau.ðâu là phản ứng o xi hóa -khử ?
A. NaHCO3 ------> Na2CO3 + CO2 + H2O B. H3PO4 + 2NaOH ------> Na2HPO4 + 2H2O
C. Cu S + HNO3 ------> Cu(NO3)2 + H2S D. 2FeCl3 + H2S ------>2 FeCl2 + S + 2HCl
Câu 10: Cho phản ứng: Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.Hệ số cân bằng của phản ứng là:
A. 8,6,8,3,3 B. 8,30,8,3,9 C. 2,12,2,2,3,6 D. 8,30,8,3,15
Câu 11: Số oxihoá của N trong các hợp chất NH3,N2O, N2O3, NaNO3 lần lýợt là:
A. -3,+4,+3,+5 B. -3,+1,+3,+5 C. -3,+2,+3,+5 D. -3,+1,+5,+5
Câu 12: Cho 2 ion AB2- và AB3- có tổng số e trong mỗi ion lầ lýợt là 24 và 32.A và B là nguyên tố nào sau ðây?
A. S và O B. Cl và O C. N và O D. C và O
Câu 13: Cation R+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p6.Liên kết giữa nguyên tử nguyên tố R với o xi thuộc loại liên kết gì?
A. Liên kết cộng hóa trị B. Liên kết ion
C. Liên kết cộng hóa trị có cực D. Liên kết cho-nhận
Câu 14: Trong phân tử CO có
A. 1 liên ðôi B. 1 liên kết ba
C. 1 liên kết cộng hóa trị và 2 liên kết cho-nhận D. 2 liên kết cộng hóa trị và 1 liên kết cho-nhận
Câu 15*: Cho m gam Al phản ứng hết với dung dịch a xit nitric thu được một muối và 8,96 lít hỗn hợp khí NO và N2O (ở ÐKTC ) có tỷ khối so với hiđro là 16,75.Giá trị của m là:
A. 15,3 B. 16,3 C. 14,3 D. 14,675
Câu 16: M là nguyên tố thuộc nhóm IIA,X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA.Trong oxit cao nhất M chiếm 71,43% khối lượng, X chiếm 38,8% khối lượng. Liên kết giữa M và X thuộc loại liên kết nào?
A. Cả liên kết ion và liên kết cộng hoá trị B. Liên kết cộng hoá trị C. Liên kết ion D. Liên kết cho-nhận
Câu 17: Cho phản ứng Fe S + O2 (dư) -------> Fe2O3 + SO2.Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng trên là:
A. 23 B. 19 C. 17 D. 25
Câu 18: Cho phương trình phản ứng: HCl + KMnO4  KCl + Cl2 + H2O + X.Chất X và tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là:
A. MnCl2, 21 B. MnCl2 , 35 C. MnCl2 , 28 D. MnO2 , 21
Câu 19: Cho các phân tử: H2S(1),H2O(2),CaS(3),NaCl(4),NH3(5),NF3(6).Độ phân cực của các liên kết tãng dần theo thứ tự nào sau ðây

tải về 53.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương