SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 546 /sgdđt- gdmn v/v: Kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn qg theo MĐ II của Quy chế 36 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.9 Kb.

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 546 /SGDĐT- GDMN

V/v: Kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn QG theo MĐ II của Quy chế 36
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình

Thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm 2012; Căn cứ Tờ trình của UBND thành phố Ninh Bình về việc đề nghị kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;

Ban chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với trường mầm non Nam Thành, thành phố Ninh Bình.Thành phần đoàn kiểm tra: Theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh. (Có danh sách kèm theo).

Nội dung: Kiểm tra kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn theo Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 được ban hành theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian kiểm tra: Ngày 18/6/2012

Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.Địa điểm làm việc: Tại văn phòng trường MN Nam Thành, TP Ninh Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đề nghị phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình báo cáo với UBND thành phố và thông báo cho UBND phường, trường mầm non Nam Thành chuẩn bị tốt các nội dung để đoàn kiểm tra làm việc đạt kết quả tôt ./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, GDMN. LUO/7.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Đặng Thị YếnDANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA

TRƯỜNG MẦM NON NAM THÀNH- THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MƯC ĐỘ II

(Kèm theo Công văn số 546 /SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2012

Của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình)


I. Thành phần theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2012.

1. Trưởng đoàn: Bà Đặng Thị Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Thư ký: Bà Lã Thị Lụa, Trưởng phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên:

- Ông Vũ Quốc Uy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Đỗ Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Phạm Tuyết Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh;

- Thành phần mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội khuyến học tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình.II. Thành phần của Sở GD&ĐT tham gia đoàn kiểm tra.

- Ông Bùi Đức Chơng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT;

- Ông Nguyễn Văn Sản, Trưởng phòng GDTX-GDCN Sở GD&ĐT;

- Bà Phạm Thị Vân, Chuyên viên phòng TCCB Sở GD&ĐT;

- Bà Trần Thị Sen, Phó trưởng phòng GDMN Sở GD&ĐT;

- Bà Lê Thị Lương, Phó trưởng phòng GDMN Sở GD&ĐT;

- Bà Lê Thị Lan, Chuyên viên phòng GDMN Sở GD&ĐT;

- Bà Cao Thị Hòa, Chuyên viên phòng GDMN Sở GD&ĐT.


DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG MẦM NON NAM THÀNH - THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ II

(Kèm theo Công văn số 546 /SGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2012

Của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình)

1. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đọc Quyết định và giới thiệu thành phần Đoàn kiểm tra.

2. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu thành phần của địa phương tham gia làm việc với Đoàn.

3. Trưởng đoàn kiểm tra thông báo nhiệm vụ, yêu cầu, chương trình làm việc của đoàn.

4. Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của địa phương báo cáo kết quả xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

5. Đại diện địa phương, nhà trường trả lời phỏng vấn của Đoàn kiểm tra (Nếu có).

6.Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn.

Nhóm 1: Tiêu chuẩn Tổ chức và quản lý nhà trường.

Tiêu chuẩn Đội ngũ giáo viên và nhân viên.

Nhóm 2: Tiêu chuẩn Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhóm 3: Tiêu chuẩn Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị.

Nhóm 4: Tiêu chuẩn Thực hiện xã hội hoá giáo dục.

7. Các tổ tiến hành kiểm tra từng tiêu chuẩn theo sự phân công của Trưởng đoàn (Địa phương phân công người cùng làm việc).

8. Các nhóm thông báo kết quả kiểm tra với địa phương.

9. Trưởng đoàn đánh giá, kết luận chung.

10. Đại biểu đại diện địa phương phát biểu./.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương