SỞ giao thông vận tải số: 943 /QĐ-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích32.83 Kb.
#21419

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 943 /QĐ-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Quyết định số 463/QĐ-SGTVT ngày 01/7/2011 của

Sở Giao thông vận tải ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tảiGIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG
Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung khoản 4 vào Điều 27 của Quyết định số 463/QĐ-SGTVT ngày 01/7/2011 của Sở Giao thông vận tải về nội dung “cán bộ, công chức tăng cường đi công tác bằng phương tiện vận tải khách công cộng” như sau:

1. Để nắm bắt tình hình chất lượng vận tải khách công cộng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải khách của ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường đi công tác bằng phương tiện vận tải khách công cộng. Các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở khi đi công tác đến Trụ sở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương có điểm dừng xe buýt đến Trụ sở các huyện, thị xã, thành phố không quá 300 m, chủ động sắp xếp lịch công tác và nắm bắt sơ đồ hoạt động để đi bằng xe buýt.

Trường hợp Trụ sở các huyện, thị xã, thành phố có khoảng cách đến điểm dừng xe buýt gần nhất hơn 300 m được phép sử dụng phương tiện khác để đi từ điểm dừng xe buýt đến nơi làm việc. Ngoài ra, chỉ được sử dụng phương tiện khác khi có công tác đột xuất hoặc trong trường hợp cần thiết nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan; việc sử dụng ô tô cơ quan đi công tác phải đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Điều 2. Các phòng, ban, đơn vị bổ sung thêm các nội dung trong báo cáo công tác hàng tháng vào cuối tuần thứ 4 của tháng (thứ 6) như sau:

- Báo cáo, nhận xét về việc đi phương tiện công cộng trong đó nêu rõ: Họ và tên cán bộ, công chức, địa điểm và các tuyến xe đã đi; về chất lượng phương tiện, hành trình, thái độ phục vụ, việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông...

- Báo cáo việc chấp hành quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (chấp hành quy định về không uống rượu, bia; tình hình về tai nạn giao thông tại cơ quan, đơn vị...).

- Báo cáo các công việc giải quyết chậm so với tiến độ nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo các vi phạm khác.

(có mẫu báo cáo kèm theo)

Điều 3. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến nội dung quyết định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết để thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Như điều 4;

- Giám đốc Sở;

-
email
Phó Giám đốc Sở;

- Công đoàn ngành GTVT;

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP. Ô Nam.02b.GIÁM ĐỐC

Lê Đình LongSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


TỈNH HẢI DƯƠNG

CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ...
Số: /BC-………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày tháng năm 20…..BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng ….. năm 20… của phòng (ban, đơn vị)……

(Tổng hợp ngày……… tháng…… năm 20…….)

Thực hiện Thông báo số 1988/TB-SGTVT ngày 31/10/2013 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở về chế độ báo cáo và Quyết định số………. /QĐ-SGTVT ngày 01/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 463/QĐ-SGTVT ngày 01/7/2013 của Sở GTVT,Phòng (ban, đơn vị) ………….. báo cáo kết quả thực hiện nhiệm tháng ……. năm 20…..(tính đến ngày ….tháng …..năm…….) như sau:

I- NHIỆM VỤ CỤ THỂ GIAO CHO PHÒNG (BAN, ĐƠN VỊ) THỰC HIỆN TRONG THÁNG … NĂM 20…

1. Những việc đã làm

1.1. Được nêu tại Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng …. năm 20…

1.2. Được giao tại Công văn đến

-…

1.3. Công việc khác được Giám đốc, Phó Giám đốc giao-…

2. Những việc còn tồn tại, nguyên nhân và biện pháp giải quyết (không bao gồm công việc được giao quá hạn).

2.1. Được nêu tại Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng …. năm 20…

- Những công việc còn tồn tại:

- Nguyên nhân:

- Biện pháp xử lý:

2.2. Được giao tại Công văn đến

- Những công việc còn tồn tại:

- Nguyên nhân:

- Biện pháp xử lý:

2.3. Công việc khác được Giám đốc, Phó Giám đốc giao

- Những công việc còn tồn tại:

- Nguyên nhân:

- Biện pháp xử lý:II. BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ ………../QĐ-SGTVT NGÀY NĂM 2013 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 463/QĐ-SGTVT NGÀY 01/7/2013 CỦA SỞ GTVT

1. Báo cáo, nhận xét về việc đi phương tiện công cộng

Nêu rõ họ tên cán bộ, công chức, địa điểm và biển số xe, ngày, giờ tuyến xe đã đi; về chất lượng phương tiện, hành trình, thái độ phục vụ, việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông...2. Báo cáo việc chấp hành quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Việc chấp hành quy định về không uống rượu, bia của cán bộ, công chức; tình hình về tai nạn giao thông tại cơ quan, đơn vị...3. Báo cáo các công việc giải quyết chậm so với tiến độ nhiệm vụ được giao

- Tên, nội dung công việc:

- Thời điểm giao việc:

- Thời hạn giao việc:

- Thời gian quá hạn:

- Lý do quá hạn:

- Người được giao việc:

- Biện pháp xử lý công việc quá hạn:

- Các nội dung khác:

4. Báo cáo các vi phạm khác

- Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (hoặc tập thể vi phạm):

- Hành vi vi phạm:

- Hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý:

- Các nội dung khác:


Nơi nhận:

- Sở GTVT (báo cáo);

- Gửi vào đia chỉ email: vanphongsogtvthd@gmail.com hoặc hoainamgtvthd@gmail.com

- Lưu: VT, VP. Ô….b.TRƯỞNG PHÒNG (THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊ THUỘC SƠ)…………….

(chữ ký)
\
Họ và tên


tải về 32.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương