SỞ giao thông vận tải số: 536/QĐ-sgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.41 Kb.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 536/QĐ-SGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 22 tháng 8 năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Luật Biển Việt Nam”

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẢI DƯƠNG


Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 1336/KH-HĐPH ngày 30/7/2013 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Biển Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Luật Biển Việt Nam” Ngành Giao thông vận tải gồm các thành viên có tên sau:

1. Đồng chí Phạm Văn Phượng – Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban

2. Đồng chí Đặng Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT – Phó Trưởng Ban

3. Đồng chí Nguyễn Bá Thảo - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở GTVT - Phó Trưởng Ban

4. Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên

5. Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên

6. Trưởng Phòng Quản lý giao thông - Ủy viên

7. Trưởng Phòng Quản lý Vận tải đăng kiểm kỹ thuật Sở - Ủy viên

8. Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Ủy viên

9. Chánh Thanh tra Sở - Ủy viên

10. Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - Ủy viên

11. Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông - Ủy viên

12. Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn - Ủy viên

13. Giám đốc Ban Quản lý các bến xe khách - Ủy viên

14. Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - Ủy viên

15. Giám đốc Trung tâm BDĐT Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT - Ủy viên

Điều 2. Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Luật Biển Việt Nam” có trách nhiệm tổ chức cuộc thi theo kế hoạch Sở GTVT và chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức, các thành viên Ban Tổ chức và các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (email);

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP, Đức. (2b).GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Đình LongCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương