SỞ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.73 Kb.
#24784

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 702 /TB-SGTVT


Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2016


THÔNG BÁO

V/v đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Sở Giao thông vận tải Hải Dương nhận được văn bản số 01/Cty ngày 14/4/2016 của Hợp tác xã vận tải hàng hóa hành khách Mạnh Thắng về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định Hải Dương (BX Hải Dương) - Bắc Giang (BX Sơn Động) với các nội dung sau :

- Tên tuyến: Hải Dương đi Bắc Giang và ngược lại;

+ Bến đi: Bến xe Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

+ Bến đến: Bến xe Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

- Cự ly vận chuyển: 180 km;

- Mã số tuyến: 3498.1314.A;

- Hành trình chạy xe: Bến xe Hải Dương - Đường Quán Thánh - QL5-QL1A - QL31 - Bến xe Sơn Động và ngược lại;

- Số chuyến xe khai thác: 30 chuyến/tháng;

- Giờ xuất bến:

+ Tại bến xe Hải Dương lúc: 07 giờ 00 phút hàng ngày;

+ Tại bến xe Sơn Động lúc: 13 giờ 00 phút hàng ngày;

Sở Giao thông vận tải Hải Dương đề nghị Sở Giao thông vận tải Bắc Giang thống nhất biểu đồ và phối hợp công bố công khai các nội dung đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải hàng hóa hành khách Mạnh Thắng lên website của Sở để các doanh nghiệp được biết và thông báo về Sở Giao thông vận tải Hải Dương các nội dung liên quan (nếu có) theo số điện thoại: 03203851719 hoặc địa chỉ email: phongqlvthd@gmail.com.

Trân trọng đề nghị Sở Giao thông vận tải Bắc Giang phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lê Quý Tiệp

- Như trên;

- Sở GTVT Bắc Giang;- Giám đốc Sở; (báo cáo)

- PGĐ Sở Lê Quý Tiệp; email.

- Website Sở;

- Lưu: VT, QLVTĐKKT, Quyến.2b.(3189).tải về 10.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương