SỞ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.75 Kb.
#22758

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 532 /TB-SGTVT


Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2016


THÔNG BÁO

V/v đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô


Sở Giao thông vận tải Hải Dương nhận được văn bản số 18/Cty ngày 24/3/2016 của Công ty ô tô VTHK Vân Thanh về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định Hải Dương (BX Hải Tân) - Thanh Hóa (BX Thọ Xuân) với các nội dung sau :

- Tên tuyến: Hải Dương đi Thanh Hóa và ngược lại;

+ Bến đi: Bến xe Hải Tân, tỉnh Hải Dương;

+ Bến đến: Bến xe Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Cự ly vận chuyển: 230 km;

- Mã số tuyến: 3436.1215.A;

- Hành trình chạy xe: Bến xe Hải Tân - Đường Lê Thanh Nghị - Gia Lộc - Đường 62m - Cầu Lộ Cương - Nút giao phía Tây TP Hải Dương - QL5 - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL47 - Bến xe Thọ Xuân và ngược lại;

- Số chuyến xe khai thác: 30 chuyến/tháng;

- Giờ xuất bến:

+ Tại bến xe Hải Tân lúc: 05h00 hàng ngày;

+ Tại bến xe Thọ Xuân lúc: 11h30 hàng ngày;

Sở Giao thông vận tải Hải Dương đề nghị Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa phối hợp công bố công khai các nội dung đăng ký khai thác tuyến của Công ty ô tô VTHK Vân Thanh lên website của Sở để các doanh nghiệp được biết và thông tin về Sở Giao thông vận tải Hải Dương các nội dung liên quan (nếu có) theo số điện thoại: 03203851719 hoặc địa chỉ email: phongqlvthd@gmail.com.

Trân trọng đề nghị Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Quý Tiệp

- Như trên;

- Sở GTVT Thanh Hóa;- Giám đốc Sở; (báo cáo)

- PGĐ Sở Lê Quý Tiệp; email.

- Website Sở;

- Lưu: VT, QLVTĐKKT, Quyến.2b.(2480).tải về 10.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương