SỞ giao dịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tưtải về 326.47 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích326.47 Kb.
1   2   3   4

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư


16.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

16.2. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)


Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần


17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 14 tháng 10 năm 2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2017. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

17.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký) theo thông tin nêu tại Phụ lục của Quy chế này. Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư vào tài khoản số 122.10.0000.52920 của Sở GDCK Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

Sở GDCK Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Bộ Tài chính sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Đại lý đấu giá hoặc Sở GDCK Hà Nội chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.


Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm


18.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

  • Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

  • Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 11.1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

  • Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

  • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

  • Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

  • Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

18.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 18.1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Sở GDCK Hà Nội sẽ thông báo cho Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Bộ Tài chính về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.


Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc


21.1.  Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các Đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần (từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 17 tháng 10 năm 2017).

21.2.  Từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

21.3. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

21.4.  Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 18.1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định.


Điều 22. Các quy định khác


Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.


Điều 23. Hiệu lực thi hành


Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Anh


PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP In Tài chính

do Bộ Tài chính đại diện sở hữu)

TẠI HÀ NỘI:


 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39334666 Fax: 024.39334668Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221 0000 364795 của CTCP Chứng khoán Alpha mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành;

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10-11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39352722 Fax: 024 22200669Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12310000163777 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Quang Trung;

(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9741770 Fax: 0243.9741767

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1460.0000.0094 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội;

(4) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.39288080 Fax: 024.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính;

(5) Đăng ký tại Phòng Giao dịch số 1 - CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.39288080 Fax: 024.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính;

(6) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9366321 Fax: 0243.9366320

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân;

(7) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: Tầng 10, Số 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9413383 Fax: 0243.9413385

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân;

(8) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Mỹ Đình

Địa chỉ: A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7946699 Fax: 0243.7946677

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân;

(9) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà TNR Tower, 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7734999 Fax: 0243.7714999

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân;

(10) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 39724568 Fax: 024 392724600

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:


 • Số 001.100.6661668 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Sở Giao Dịch.

- Số 122.100.00827979 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng BIDV Hà Thành.

- Số 190.207.967.99041 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Techcombank Sở giao dịch.(11) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt - CN Hà Nội

Địa chỉ: số 2C Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.628802006 Fax: 024.62882008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1718.14851.028855 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Hà Nội.

(12) Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội.

(13) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39334693 Fax: 024 39334822

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7 của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Nội;

(14) Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35624626 Fax: 024.35624628

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Hà Nội.

(15) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.39367083 Fax: 024.39367082

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12210000433950 của CTCP Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

(16) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machino, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024 35771966 Fax: 024 35771966

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221 0000 232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

(17) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 8 toà nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 44568888 Fax: 024 39785380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.(18) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 62753844 Fax: 024 62753816

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 002 003 000 99999 của CTCP Chứng khoán Asean mở tại Ngân hàng SeaBank – Sở giao dịch, TP. Hà Nội.


 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39334566 Fax: 024.39334820Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.62509999 Fax: 024.62506666Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

 1. Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9445175 Fax: 0243.9445178Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

- Số 001 11706 0348 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội;

- Số 1231.0000.063895 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung.

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, 5 Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.62762666 Fax: 024.62765666Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1460201002269 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội – phòng giao dịch Giảng Võ.

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Giải Phóng

Địa chỉ: Tầng 3 – 02, khu văn phòng Tòa Tower 1 Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1460201020462 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Giải Phóng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Nam Hà Nội.

TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38218508 Fax: 028 38218510Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000051400 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8213569 Fax: 0283.8200899Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1410.0000.0008 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3914 6888 Fax: 028. 3914 7999Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Số 1191.0000.095684 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

+ Số 003.10.99.99.8008 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

(4) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028 39146925 Fax: 028 39146924

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:


 • Số 007 100 3906674 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

- Số 191.306.590.75026 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Pasteur;

(5) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38242897 Fax: 028 38242957

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(6) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - CN Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ: Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38218567 Fax: 028.38213867

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(7) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38245079 Fax: 028.38245077

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(8) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6299.2006 Fax: 028.3827.0868

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: s2110.14851.224049 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Tao Đàn - Hồ Chí Minh;

(9) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thanh Bình, quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3915.1368 Fax: 028.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368 của Chi nhánh Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh.

(10) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 01, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38233299 Fax: 028.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1191.0000.051817 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;


 1. Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ: P201, Tòa nhà Smart View, Số 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 028.38389655 Fax: 028.38389656Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Hà Nội;

(12) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 04, 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39151956 Fax: 028 39151955

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221 0000 232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

(13) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 44568888 Fax: 028 38210789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

(14) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 11, số 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39330308 Fax: 028 39330380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 102 000 88888888 của CTCP Chứng khoán Asean – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng SeaBank – chi nhánh Sài Gòn.


 1. Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM

Điện thoại: 028.54135479 Fax: 028.54135472Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

 1. Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng – Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM

Điện thoại: 028.54135478 Fax: 028.54135473Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương