SỞ giao dịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 326.47 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích326.47 Kb.
  1   2   3   4

SỞ GIAO DỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 781/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của

CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ công văn số 11124/BTC-TCDN ngày 21/08/2017 của Bộ Tài chính về phương án thoái vốn tại CTCP In Tài chính;

Căn cứ công văn số 6158/UBCK-QLCB ngày 13/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP In Tài chính;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 13/09/2017 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP In Tài chính, CTCP In Tài chính và CTCP Chứng khoán Alpha;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • UBCKNN (để b/c);

 • Bộ Tài chính;

 • CTCP In Tài chính;

 • Các đại lý đấu giá;

 • Lưu VT, BĐG.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn AnhQUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP IN TÀI CHÍNH

DO BỘ TÀI CHÍNH SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-SGDHN ngày 15 tháng 09 năm 2017của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần của CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
    1. Giải thích từ ngữ


Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Bán đấu giá cổ phần là việc bán cổ phần của CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

 2. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;

 3. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

 4. Bước khối lượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

 5. Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

 6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng;

 7. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Bộ Tài chính chấp thuận;

 8. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

 9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

 10. Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

 11. Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

 12. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

 13. Đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

 14. Hội đồng đấu giá là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm đại diện: Ban tổ chức đấu giá, Bộ Tài chính, CTCP Chứng khoán Alpha (đơn vị tư vấn) và đại diện CTCP In Tài chính, đại diện nhà đầu tư (nếu có);

 15. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;

 16. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

 17. Nhập lệnh tại Sở GDCK Hà Nội việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở Sở GDCK Hà Nội;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Người đại diện phần vốn Nhà nước (theo ủy quyền của Bộ Tài chính)

 1. Phối hợp với CTCP In Tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu liên quan đến bán đấu giá và đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 2. Phối hợp với CTCP In Tài chính kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

 3. Phối hợp với CTCP In Tài chính và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu;

 • Công văn số 11124/BTC-TCDN ngày 21/08/2017 của Bộ Tài chính về phương án thoái vốn tại CTCP In Tài chính;

 • Công văn số 6158/UBCK-QLCB ngày 13/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP In Tài chính;

 • Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

 2. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả đấu giá.

 3. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu.

 4. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

  1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

  2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

  3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

  4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Bộ Tài chính, đại diện CTCP In Tài chính (nếu có) và đại diện CTCP Chứng khoán Alpha đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

  1. Yêu cầu Người đại diện phần vốn Nhà nước cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

  2. Thống nhất với Người đại diện phần vốn Nhà nước và CTCP Chứng khoán Alpha về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

  3. Lựa chọn phương thức nhập lệnh (nhập lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc nhập lệnh tại Đại lý đấu giá).

  4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

  5. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày làm việc. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với đại lý đấu giá.

  6. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và của các Đại lý đấu giá bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP In Tài chính do Bộ Tài chính sở hữu;

 • Công văn số 11124/BTC-TCDN ngày 21/08/2017 của Bộ Tài chính về phương án thoái vốn tại CTCP In Tài chính;

 • Công văn số 6158/UBCK-QLCB ngày 13/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP In Tài chính;

 • Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

 • Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  1. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của các Đại lý đấu giá.

  2. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này.

  3. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

  4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

  5. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

  6. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Bộ Tài chính, CTCP In Tài chính (nếu có) và đại diện CTCP Chứng khoán Alpha lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

  7. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Người đại diện phần vốn Nhà nước phối hợp với CTCP In Tài chính và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

  8. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá.

  9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.

  10. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Bộ Tài chính trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

  11. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Người đại diện phần vốn Nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

  12. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

  1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tham gia làm đại lý đấu giá khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu.

  2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp thì Đại lý đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

  1. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

  2. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

  3. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.

  4. Tổng hợp và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán quy định) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.

  5. Trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá, đại diện của Đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu sau:

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

  • Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;

  • Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;

  • Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

  1. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất 16 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2017

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển hòm/phong bì đựng phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần theo quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này. Hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía Đại lý đấu giá.  1. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

  3. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định.

  4. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.

  5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ đấu giá còn lại của nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

  6. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương