SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘItải về 13.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích13.17 Kb.

SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 751 /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của


CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: ACM

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 51.000.000 cổ phiếu

(Năm mươi mốt triệu cổ phiếu)

-Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 510.000.000.000 đồng(Năm trăm mười tỷ đồng)

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 23/7/2015

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu


Nơi nhận:

  • CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường;

  • UBCKNN (để b/c);

  • TTLKCKVN;

  • Các CTCK;

  • Phòng TTTT, GSGD, HTGD, QLNY, QHCC;

  • Lưu: VT, TĐNY.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký
Nguyễn Vũ Quang TrungCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương