SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Cơ cấu bộ máy quản lý của công tytải về 1.65 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty


Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa 2 kỳ đại hội. Hiện tại Hội đồng Quản trị của Công ty gồm có 5 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và của mỗi thành viên là 5 năm.

Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và của mỗi thành viên là 5 năm.

Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo chiến lược được Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch kinh doanh hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên ban Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ là 5 năm.
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:

Phòng Tổng hợp

 • Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật

 • Xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ của Công ty

 • Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động

 • Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động

 • Thực hiện công tác tổng hợp: hành chính, văn thư, lưu trữ

 • Công tác quản lý, điều phối, sử dụng xe ô tô trong Công ty

 • Công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, an toàn

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công

Phòng Khoa học Công nghệ

 • Nghiên cứu và nâng cao chất lượng các sản phẩm của Công ty, phát triển các sản phẩm mới

 • Khai thác và triển khai các đề tài, dự án, các hợp đồng nghiên cứu khoa học

 • Thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo, dịch vụ kỹ thuật

 • Quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty

 • Quản lý thiết bị và công nghệ của Công ty

 • Giám sát thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 • Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho các sản phẩm

 • Giám sát việc thực hiện an toàn, vệ sinh công nghiệp, quản lý môi trường

 • Thiết kế kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm của Công ty

 • Theo dõi và lập kế hoạch sửa chữa lớn, bảo dưỡng trang thiết bị, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công

Phòng VILAS:

 • Triển khai thực hiện việc phân tích, đánh giá các nguyên liệu, sản phẩm của Công ty và cho khách hàng

 • Thực hiện nghiệp vụ đào tạo kỹ thuật viên cho các đơn vị trong và ngoài Công ty

 • Phối hợp các quy định về công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn bảo vệ môi trường

 • Quản lý, bảo dưỡng các thiết bị phân tích của Công ty

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công

Phòng Tài chính Kế toán

 • Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và hạch toán kế toán

 • Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính và những quy định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty

 • Theo dõi, tính toán cập nhật, báo cáo đầy đủ kịp thời, chính xác tình hình sử dụng quản lý các quỹ, tài sản, vật tư, các nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

 • Thực hiện công tác quyết toán, kiểm toán đúng kỳ hạn; chủ trì công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ; Tổng hợp lập báo cáo thống kê về tài chính, kế toán

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Phòng đảm bảo

 • Thực hiện công tác mua sắm vật tư, nguyên liệu

 • Điều độ sản xuất

 • Ban hành kế hoạch sản xuất

 • Quản lý kho vật tư

 • Tính toán, ban hành giá bán sản phẩm

 • Theo dõi, quản lý các công việc liên quan tới xuất nhập khẩu; soạn thảo hợp đồng ngoại thương; khai báo và thủ tục hải quan

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Xí nghiệp kinh doanh

Kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, chất lỏng chuyên dụng • Phân tích và tìm kiếm thị trường, khách hàng, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho Công ty

 • Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc công tác tiếp thị bán hàng, lựa chọn khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm

 • Dự báo thường xuyên về cung cầu, giá cả thị trường dầu, mỡ nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty

 • Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty giao

 • Tạo mối quan hệ dài lâu với khách hàng

 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tuần cho Tổng Giám đốc

 • Nhận các đơn hàng, thảo hợp đồng kinh tế trình Tổng Giám đốc ký

 • Thực hiện việc giám sát thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với Công ty

 • Quản lý kho sản phẩm

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Xí nghiệp sản xuất I:

 • Sản xuất mỡ bôi trơn, dầu phanh, phụ gia và chất lỏng chuyên dụng; đóng chai dầu xe máy theo kế hoạch điều độ sản xuất

 • Tái chế vỏ phuy

 • Quản lý con người, máy móc thuộc phạm vi Xí nghiệp

 • Định kỳ thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị

 • Báo cáo sản xuất hàng tuần cho Tổng Giám đốc

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan về kế hoạch sản xuất, phát triển nguồn lực

 • Phối hợp cùng Phòng Vilas, Phòng KHCN giải quyết các sự cố phát sinh về chất lượng sản phẩm khi sản xuất

 • Các công việc khác do Tổng Giám đốc phân công

Xí nghiệp dầu nhờn Hải Phòng

 • Tiếp nhận, cấp phát dầu gốc và sản xuất các sản phẩm dầu bôi trơn, phụ gia

 • Phối hợp với Phòng Vilas, Phòng KHCN giải quyết các sự cố phát sinh về chất lượng sản phẩm khi sản xuất

 • Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty giao

 • Thực hiện công tác phát triển thị trường, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho Công ty

 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tuần cho Tổng Giám đốc

 • Thực hiện việc giám sát thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với Công ty

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn lực

 • Định kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong phạm vi Xí nghiệp

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của Công ty

 • Phát triển thị trường bán hàng dựa theo chiến lược phát triển của Công ty

 • Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc công tác tiếp thị bán hàng, lựa chọn khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm

 • Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty giao

 • Hàng tuần báo cáo kết quả kinh doanh cho Tổng Giám đốc

 • Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc
  1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông


4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

  1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/06/2010:

STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu

1

Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)

1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1.204.978

44,26%

2

Hoàng Trung Dũng

E2B P102 TT Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

295.572

10,86%

Nguồn: Sổ cổ đông của Công ty

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

  1. Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

STT

Cổ đông

Địa chỉ

Số cổ phần nắm giữ khi thành lập (*)

Số cổ phần nắm giữ tại ngày (30/06/2010)

(**)

Tỷ lệ %

(30/06/2010)

1

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (người đại diện Lại Cao Hiến, Vũ Quốc Phồn, Nguyễn Ngọc Hiền)

Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

76.500

1.204.978

44,26%

2

Lê Bạch Chúc

Số 16, ngõ 53, Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

1.100

19.965

0,73%

3

Vũ Quốc Phồn

Số 93 tổ 66, phường Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1.290

23.413

0,86%

4

Đỗ Huy Định

Nhà 117, phố Nam Cao, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

2.435

87.664

3,22%

5

Hoàng Trung Dũng

E2B P102 TT Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

2.590

295.572

10,86%

6

130 Cổ đông khác
66.085

1.090.908

40,07%
Tổng
150.000

2.722.500
Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

(*). Cổ phần ở thời điểm thành lập có mệnh giá là 100.000đ/cp

(**). Cổ phần ở thời điểm 30/06/2010 có mệnh giá 10.000 đ/cp

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ được cấp phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 31/12/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp phép. Theo điều 85 khoản 5 Luật Doanh Nghiệp quy định: “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2006, các hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đã được bãi bỏ.

4.3 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2010

  1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2010

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị vốn góp (đồng)

Tỷ lệ %

1

Cổ đông trong nước

2.722.500

27.225.000.000

100%
Cổ đông pháp nhân

1.224.670

12.246.700.000

44,98%
Cổ đông thể nhân

1.497.830

14.978.300.000

55,02%

2

Cổ đông nước ngoài

0

0

0%
Cổ đông pháp nhân

0

0

0%
Cổ đông thể nhân

0

0

0%

Cộng

2.722.500

27.225.000.000

100%

Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
  1. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối; những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết.


Không có

Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết vói tổ chức đăng ký niêm yết

Công ty liên kết: Xí nghiệp sản xuất Hàng tiêu dùng và Dầu bôi trơn 12/11

Trụ sở chính: phường Cẩm Tây – Thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại : (033) 3862063 ; fax: (033) 3862908.

Giám đốc xí nghiệp: Ông Ngô Mạnh Hùng – Giám đốc.

Tính đến thời điểm 30/06/2010 giá trị phần vốn góp vào Xí nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ là 1.377.009.875 đồng tương ứng với tỷ lệ 25,2% .  1. Hoạt động kinh doanh


 1. Nhóm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh

   1. Lĩnh vực hoạt động:

Công ty APP là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, dầu phanh, các loại chất lỏng chuyên dụng như các loại nhũ cắt gọt kim loại, nhũ chống lò, nước làm mát... kinh doanh vật tư và các sản phẩm hoá chất (trên 150 chủng loại sản phẩm), thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và thực hiện chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có liên quan.

Hiện tại, Công ty APP có các nhà máy và xưởng sản xuất hiện đại tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, với công suất trên 16.500 tấn/ năm/ một ca phục vụ cho các ngành giao thông vận tải, ngành điện, khai thác mỏ, các nhà máy công nghiệp, hoá chất,…   1. Các sản phẩm chủ yếu

a. Nhóm các sản phẩm dầu bôi trơn các loại dầu bôi trơn của công ty được sản xuất trên cơ sở các loại dầu gốc khoáng tinh chế chọn lọc, các loại phụ gia nhập khẩu của các hãng sản xuất danh tiếng. Tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các loại máy móc thiết bị hiện đại và các tiêu chuẩn quốc tế . Đặc biệt sản phẩm dầu xe máy SG và SJ của Công ty đã được Hiệp hội dầu nhờn Nhật Bản cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn JASO MA2 là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay. Các loại dầu nhờn được chia theo nhóm như sau:

 • Dầu động cơ;

 • Dầu công nghiệp, thuỷ lực;

 • Dầu máy nén;

 • Dầu truyền động;

 • Dầu bánh răng;

 • Các loại dầu khác: Bao gồm các loại dầu cho máy khâu, dệt, hộp số...

b. Mỡ bôi trơn: APP là một trong số ít công ty tại Việt Nam sản xuất được các loại mỡ bôi trơn chất lượng cao phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân. Các loại mỡ bôi trơn của công ty được sản xuất theo công nghệ chuyển giao của Cộng hoà Ucraina. Các sáng tạo trong công nghệ mỡ của công ty đã được tổ chức trí tuệ thế giới trao giải WIPO năm 2002. Các sản phẩm mỡ của công ty bao gồm:

 • Mỡ đa dụng: Gồm các sản phẩm LITOL2, 3,4;

 • Mỡ chịu tải: có khả năng chịu lực áp cao bao gồm: Các loại mỡ LISA2,3,4;

 • Mỡ phức: có khả năng chịu nhiệt độ cao: LICOMT2;

 • Mỡ bảo quản: SA1, SA2;

 • Các loại mỡ khác : như các loại mỡ chịu mặn, UV113, mỡ bôi chày MD...

c. Dầu phanh: Sản phẩm dầu phanh APP- DOT 3 của công ty được sản xuất trên cơ sở các loại nguyên liệu nhập ngoại và tinh chế chọn lọc trong nước. Hàng năm công ty sản xuất và cung ứng khoảng 300- 400 tấn dầu phanh đạt tiêu chuẩn sản phẩm dầu phanh DOT3 trên thị trường.

d. Chất lỏng chuyên dụng: • Nhũ cắt gọt kim loại;

 • Nhũ thuỷ lực chống lò;

 • Nhũ tách khuôn DTK2,3,4;

 • Chất tẩy cặn;

 • Nước làm mát. 1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

 1. Cơ cấu doanh thu thuần của các nhóm sản phẩm qua các năm:

STT

Nhóm sản phẩm

Năm 2008

Năm 2009

6 tháng năm 2010

Doanh thu (đồng)

% DTT

Doanh thu (đồng)

% DTT

Doanh thu (đồng)

% DTT

1

Dầu bôi trơn

64.324.167.974

54,00

73.249.905.354

62,01

34.101.439.582
59,13

2

Mỡ bôi trơn

7.611.565.090

6,39

8.015.765.252

6,79

5.561.653.721

9,64

3

Phụ gia

22.569.493.110

18,95

16.712.560.945

14,15

10.249.062.435

17,77

4

Chất lỏng chuyên dụng

11.889.404.903

9,98

15.401.973.211

13,04

6.608110397

11,46

5

Kinh doanh thương mại

10.985.311.789

9,22

3.444.644.456

2,92

511.102.958

0,89

6

Chuyển giao và dịch vụ KHCN

1.743.519.531

1,46

1.292.651.856

1,09

643.575.638

1,12
Tổng

119.123.462.397

100

118.117.501.074

100

57.674.944.761

100

Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương