SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 1.65 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Cơ cấu tổ chức của công ty


Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH-11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Ðiều lệ Công ty được Ðại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2010.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương