SỞ gd&Đt thừa thiên huế. ĐỀ thi học kỳ II năm họC 2015-2016 trung tâm gdtx quảng đIỀn môn lịch sử LỚP 10 ma trậN ĐỀ thi học kỳ II lớP 10tải về 45.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích45.57 Kb.
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ. ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 10.

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Cộng

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.

Trình bày được tình hình nước Anh trước cách mạng về kinh tế, chính trị, xã hội.


Hiểu được tính chất của cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 2/3

Số điểm: 2đ

Tỷ lệ % : 20%

Số câu: 1/3

Số điểm: 1đ

Tỷ lệ % :10%

Số câu 1

3 điểm

30 %

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Trình bày được kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Giải thích được những nét khác biệt giữaChiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ so với Cách mạng tư sản Anh.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 2/4

Số điểm: 2đ

Tỷ lệ % : 20%
Số câu: 2/4

Số điểm: 2đ

Tỷ lệ % : 20%

Số câu 1

4 điểm

40 %


Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

Trình bày được những hệ quả về kinh tế và chính trị của cách mạng công nghiệp.

Hiểu được những tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kỹ thuật của cách mạng công nghiệp.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1/2

Số điểm: 1.5đ

Tỷ lệ % : 15%


Số câu:1/2

Số điểm: 1.5đ

Tỷ lệ % :15%

Số câu 1

3 điểm

30 %

Tổng số

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %


Số câu: 2/3+2/4 +1/2

Số điểm: 5.5đ

Tỉ lệ: 55%


Số câu: 1/3+1/2

Số điểm: 2.5đ

Tỉ lệ :25%


Số câu: 2/4

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%


Số câu: 3

Số điểm:10

100%

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ. ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

Thời gian làm bài 45 phút( Không kể thời gian giao đề.

ĐỀ CHÍNH THỨC.

Câu 1(3đ):

Trình bày đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng. Phân tích tính chất của cuộc cách mạng tư sản Anh .Câu 2( 4đ):

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có những nét khác biệt nào so với Cách mạng tư sản Anh?Câu 3 ( 3đ):

Trình bày những tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh. Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

………….Hết………….

( Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không được giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 10Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

Câu 1

( 3đ)


Trình bày đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng. Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng này.

* Trình bày đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng:

- Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.

- Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng.

- Chính trị: Chế độ phong kiến ra sức bóc lột nhân dân, kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN phát triển.

=> Mâu thuẫn giữa hai phe: một bên là quý tộc phong kiến, một bên là quý tộc mới, tư sản, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động phát triển gay gắt.

* Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng này.

- Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để (vì cuộc cách mạng này do giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới lãnh đạo, lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB ở Anh phát triển. Tuy nhiên nó chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến và chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân)


0.5
0.25

0.5
0.75

1.0


Câu 2


( 4đ)

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có những nét khác biệt nào so với Cách mạng tư sản Anh?

*Kết quả:

- Tháng 9 năm 1783 với hiệp ước Vecsxai, Anh chính thức công nhận độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

- Năm 1787 hiến pháp Mỹ được thông qua quy định Mỹ là nước cộng hòa liên bang tổ chức theo nguyên tắc “ Tam quyền phân lập”

* Ý nghĩa lịch sử:

- Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập một nhà nước mới, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.

- Góp phần thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu và phong trào dân tooch ở Mỹ La Tinh.* Nét khác biệt so với cách mạng tư sản Anh.

- Về mục tiêu và nhiệm vụ: CMTS Anh lật đổ chế độ phong kiến còn Chiến tranh giành độc lập lật đổ chế độ thống trị của thực dân Anh.

- Về hình thức: CNTS Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến còn Chiến tranh giành độc lập diễn ra đươi hình thức là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

- Về lãnh đạo: CMTS Anh do quý tộc mới và tư sản lãnh đạo còn Chiến tranh giành độc lập do chủ nô và tư sản lãnh đạo.

- Về chính quyền sau CM: Anh là quân chủ lập hiến, còn Mỹ Là cộng hòa liên bang.


0.5

0.5


0.5

0.5


0.5

0.5


0.5

0.5


Câu 3

( 3đ)


Trình bày những tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh. Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

* Những tiền đề của cách mạng:

- Anh là nước tiến hành cách mạng tư sản sớm nên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến hành cách mạng công nghiệp:

- Tư bản, nhân công, và những cải tiến về kỹ thuật.

* Hệ quả:

- Về kinh tế: + Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.

+ Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

- Về xã hội: Hình thành giai cấp vô sản và tư sản, sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản làm cho mâu thuẩn xã hội phát triển gay gắt.


0.5

1.0
0.50.5
0.5

: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 05
Thang 05 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
Thang 05 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Nam 2016 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 05 -> LỊch công tác từ 15/4 ĐẾN 14/5 NĂM 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương