Sở gd&Đt hoà BÌnh trưỜng thpt đÀ BẮC (ĐỀ thi thử LẦN 3)tải về 29.75 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2024
Kích29.75 Kb.
#57876
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

SỞ GD&ĐT HOÀ BÌNH
TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC
(ĐỀ THI THỬ LẦN 3)
----------------
(Đề thi có 06 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút , không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 302


Họ, tên thí sinh: ....................................................................
Số báo danh: ...........................


(Đề thi gồm 50 câu - Thí sinh không được sử dụng tài liệu
Thí sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm)


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. fine B. write C. night D. twin
Question 2: A. circuit B. clinic C. escape D. panic
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. flashy B. protect C. coffee D. current
Question 4: A. historic B. privacy C. principle D. charity
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

tải về 29.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương