Số: /cv-jvc v/v cbtt và giải trình Báo cáo tài chính riêngtải về 29.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích29.99 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN

THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

---------------------------------

Số:……/CV-JVC
V/v CBTT và giải trình Báo cáo tài chính riêng

bán niên đã soát xétCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: JVC

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516 Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Giáp

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố: 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty mẹ (giai đoạn từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/09/2015) như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG

Ngày ký báo cáo soát xét về báo cáo tài chính giữa niên độ: Ngày 08/01/2016

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Công ty mẹ đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2016 tại đường dẫn:

http://www.ytevietnhat.com.vn/bao-cao-tai-chinh_t370c312tn.aspx

2. Giải trình chênh lệch số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ, cụ thể như sau:


STT

Chi tiêu tài chính

(Công ty mẹ)

Số liệu trước soát xét (đồng)

(1)

Số liệu sau soát xét (đồng)

(2)

Chênh lệch (đồng)

(3) = (2) – (1)

Nguyên nhân

1

Giá vốn hàng bán

141.789.900.221

144.641.389.730

2.851.489.509

Do điều chỉnh một số chi phí từ chi phí quản lý doanh nghiệp sang giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng.

2

Chi phí bán hàng

6.761.616.570

7.847.292.580

1.085.676.010

3

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.284.277.177

639.775.398.713

623.491.121.536

Do điều chỉnh tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, trả trước cho người bán và tài sản ngắn hạn khác và điều chỉnh một số từ chi phí quản lý doanh nghiệp sang giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng.

4

Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế

6.787.713.867

(620.640.573.188)

(627.428.287.055)

Điều chỉnh tăng trích lập dự phòng

5

Lợi nhuận/(lỗ)

sau thuế3.943.887.988

(623.484.399.067)

(627.428.287.055)3. Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

3.1 Giai đoạn từ 01/04/2014 đến 30/09/2014 (chưa soát xét)

- Tổng doanh thu : 463.894.131.128 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 83.265.252.621 đồng

3.2 Giai đoạn từ 01/04/2015 đến 30/09/2015 (đã soát xét)

- Tổng doanh thu : 193.549.236.532 đồng

- Lỗ thuần sau thuế: (623.484.399.067) đồng

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/09/2015 đã giảm so với cùng kỳ năm trước là 706.749.651.688 đồng. Nguyên nhân là trong giai đoạn từ ngày 1/4/2015 đến 3-/9/2015, Công ty gặp một số biến cố ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty dẫn đến doanh thu bán hàng bị giảm sút, một số dự án bị hoãn lại nên tổng doanh thu bị giảm mạnh. Mặt khác, trong kỳ Công ty thực hiện trích lập dự phòng cho một số khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, trả trước cho người bán và tài sản ngắn hạn khác trị giá hơn 627 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trong kỳ bị giảm mạnh.


4. Giải trình Tổng tài sản bị giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính bán niên soát xét:

- Tổng tài sản (tại ngày 31/03/2015): 2.488.184.778.053 đồng

- Tổng tài sản (tại ngày 30/09/2015): 1.620.482.496.945 đồng

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/09/2015 bị giảm so với tại ngày 31/03/2015 là 34,87%, nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ Công ty thực hiện trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi cho một số khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, trả trước cho người bán và tài sản ngắn hạn khác như đã nêu trên.


Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- Như trên.- Lưu VP.


CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

GIÁM ĐỐC


LÊ VĂN GIÁP

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương