Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội-VnDoc comtải về 2.46 Mb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2023
Kích2.46 Mb.
#54365
su-bien-doi-co-tinh-qui-luat-cua-co-cau-xa-hoi-giai-cap-trong-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi 2Sự biến đổi có tính qui luật của cơ câu xã hội – giai câp
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Cơ cấu xã hôi - giai cấp cua thơi kỳ quá đô lên chu nghia xã hôi thương xuyên có những
biến đôi mang tính qui luât sau đây:
Một là, cơ cấu xã hôi - giai cấp biến đôi găn liên và bị quy định bởi cơ cấu kinh tế cua
thơi kỳ quá đô lên chu nghia xã hôi
Trong môt hê thông sản xuất nhất định, cơ cấu xã hôi - giai cấp thương xuyên biến đôi do
tác đông cua nhiêu yếu tô, đặc biêt là những thay đôi vê phương thưc sản xuất, vê cơ cấu
ngành nghê, thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế, cơ chế kinh tế…. Ph.Ăngghen chi rõ:
“Trong mọi thơi đại lịch sư, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hôi - cơ cấu này tất yếu phải do
sản xuất kinh tế mà ra, - cả hai cái đó cấu thành cơ sở cua lịch sư chính trị và lịch sư tư
tưởng cua thơi đại ấy…”.
Sau thăng lợi cua cuôc cách mạng xã hôi chu nghia, dươi sư lãnh đạo cua Đảng Công sản,
giai cấp công nhân cùng toàn thê các giai cấp, tầng lơp xã hôi, các nhóm xã hôi bươc vào
thơi kỳ quá đô lên chu nghia xã hôi. Trong thơi kỳ mơi, cơ cấu kinh tế - tất yếu có những
biến đôi và những thay đôi đó cũng tất yếu dân đến những thay đôi trong cơ cấu xã hôi
theo hương phuc vu thiết thưc lợi ích cua giai cấp công nhân và nhân dân lao đông do
Đảng công sản lãnh đạo. Cơ cấu kinh tế trong thơi kỳ quá đô tuy vân đông theo cơ chế thị
trương, song có sư quản lý cua Nhà nươc pháp quyên xã hôi chu nghia nhăm xây dưng
thành công chu nghia xã hôi.
Ở những nươc bươc vào thơi kỳ quá đô lên chu nghia xã hôi vơi xuất phát điêm thấp,

cấu kinh tế sẽ có những biến đôi đa dạng:
từ môt cơ cấu kinh tế chu yếu là nông
nghiêp và công nghiêp còn ở trinh đô sơ khai chuyên sang cơ cấu kinh tế theo hương tăng
ti trọng công nghiêp và dịch vu, giảm ti trọng nông nghiêp; chuyên từ cơ cấu vùng lãnh
thô còn chưa định hinh sang hinh thành các vùng, các trung tâm kinh tế lơn; chuyên từ cơ
cấu lưc lượng sản xuất hiên đại nhưng không cân đôi, trinh đô công nghê nhin chung còn
lạc hâu hoặc trung binh chuyên sang phát triên lưc lượng sản xuất vơi trinh đô công nghê
cao, tiên tiến theo xu hương ưng dung những thành quả cua cách mạng khoa học và công
nghê hiên đại, cua kinh tế tri thưc,
kinh tế sô,
cách mạng công nghiêp lần thư tư…, từ đó
hinh thành những cơ cấu kinh tế mơi hiên đại hơn, vơi trinh đô xã hôi hóa cao và đông bô
hài hòa hơn giữa các vùng, các khu vưc, giữa nông thôn và thành thị, đô thị… Quá trinh
biến đôi trong cơ cấu kinh tế đó tất yếu dân đến những biến đôi trong cơ cấu xã hôi - giai
cấp, cả trong cơ cấu tông thê cũng như những biến đôi trong nôi bô từng giai cấp, tầng
lơp xã hôi, nhóm xã hôi. Từ đó, vị trí, vai trò cua các giai cấp, tầng lơp, các nhóm xã hôi
cũng thay đôi theo. Mặt khác, nên kinh tế thị trương phát triên mạnh vơi tính cạnh tranh
cao, công vơi xu thế hôi nhâp ngày càng sâu rông khiến cho các giai cấp, tầng lơp xã hôi
cơ bản trong thơi kỳ này trở nên năng đông, có khả năng thích ưng nhanh, chu đông sáng


tạo trong lao đông sản xuất đê tạo ra những sản phẩm có giá trị, hiêu quả cao và chất
lượng tôt đáp ưng nhu cầu cua thị trương trong bôi cảnh mơi.
Xu hương biến đôi này diễn ra rất khác nhau ở mỗi quôc gia khi băt đầu thơi kỳ quá đô
lên chu nghia xã hôi do bị qui định bởi những khác biêt vê trinh đô phát triên kinh tế, vê
hoàn cảnh, điêu kiên lịch sư cu thê cua mỗi nươc.
Hai là, cơ cấu xã hôi - giai cấp biến đôi phưc tạp, đa dạng, làm xuất hiên các tầng lơp xã
hôi mơi.
Chu nghia Mác - Lênin chi ra răng, hinh thái kinh tế - xã hôi công sản chu nghia đã được
“thai nghen” từ trong lòng xã hôi tư bản chu nghia, do vây ở giai đoạn đầu cua nó vân
còn những “dấu vết cua xã hôi cũ” được phản ánh “vê mọi phương diên - kinh tế, đạo đưc,
tinh thần”. Bên cạnh những dấu vết cua xã hôi cũ, xuất hiên những yếu tô cua xã hôi mơi
do giai cấp công nhân và các giai cấp, tầng lơp trong xã hôi băt tay vào tô chưc xây dưng,
do vây tất yếu sẽ diễn ra sư tôn tại “đan xen” giữa những yếu tô cũ và yếu tô mơi. Đây là
vấn đê mang tính qui luât và được thê hiên rõ net nhất trong thơi kỳ quá đô lên chu nghia
xã hôi. Vê mặt kinh tế, đó là còn tôn tại kết cấu kinh tế nhiêu thành phần. Chính cái kết
cấu kinh tế đa dạng, phưc tạp này dân đến những biến đôi đa dạng, phưc tạp trong cơ cấu
xã hôi – giai cấp mà biêu hiên cua nó là trong thơi kỳ quá đô lên chu nghia xã hôi còn tôn
tại các giai cấp, tầng lơp xã hôi khác nhau. Ngoài giai cấp công nhân, giai cấp nông dân,
tầng lơp trí thưc, giai cấp tư sản (tuy đã bị đánh bại nhưng vân còn sưc mạnh - V.I.Lênin)
đã xuất hiên sư tôn tại và phát triên cua các tầng lơp xã hôi mơi như: tầng lơp doanh nhân,
tiêu chu, tầng lơp những ngươi giàu có và trung lưu trong xã hôi…
Ba là, cơ cấu xã hôi - giai cấp biến đôi trong môi quan hê vừa đấu tranh, vừa liên minh,
từng bươc xóa bo bất binh đẳng xã hôi dân đến sư xích lại gần nhau.
Trong thơi kỳ quá đô từ chu nghia tư bản lên chu nghia xã hôi, cơ cấu xã hôi - giai cấp
biến đôi và phát triên trong môi quan hê vừa có mâu thuân, đấu tranh, vừa có môi quan hê
liên minh vơi nhau, dân đến sư xích lại gần nhau giữa các giai cấp, tầng lơp cơ bản trong
xã hôi, đặc biêt là giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lơp trí thưc. Mưc đô
liên minh, xích lại gần nhau giữa các giai cấp, tầng lơp trong xã hôi tùy thuôc vào các
điêu kiên kinh tế - xã hôi cua đất nươc trong từng giai đoạn cua thơi kỳ quá đô. Tính đa
dạng và tính đôc lâp tương đôi cua các giai cấp, tầng lơp sẽ diễn ra viêc hòa nhâp, chuyên
đôi bô phân giữa các nhóm xã hôi và có xu hương tiến tơi từng bươc xóa bo dần tinh
trạng bóc lôt giai cấp trong xã hôi, vươn tơi những giá trị công băng, binh đẳng. Đây là
môt quá trinh lâu dài thông qua những cải biến cách mạng toàn diên cua thơi kỳ quá đô
lên chu nghia xã hôi. Đó là xu hương tất yếu và là biên chưng cua sư vân đông, phát triên
cơ cấu xã hôi - giai cấp trong thơi kỳ quá đô lên chu nghia xã hôi.
Trong cơ cấu xã hôi - giai cấp ấy, giai cấp công nhân, lưc lượng tiêu biêu cho phương
thưc sản xuất mơi giữ vai trò chu đạo, tiên phong trong quá trinh công nghiêp hóa, hiên


đại hóa đất nươc, cải tạo xã hôi cũ, xây dưng xã hôi mơi. Vai trò chu đạo cua giai cấp
công nhân còn được thê hiên ở sư phát triên môi quan hê liên minh giữa giai cấp công
nhân, giai cấp nông dân và tầng lơp trí thưc ngày càng giữ vị trí nên tảng chính trị - xã hôi,
từ đó tạo nên sư thông nhất cua cơ cấu xã hôi - giai cấp trong suôt thơi kỳ quá đô lên chu
nghia xã hôi.


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập
miễn phí
Trang chủ:
https://vndoc.com/
| Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline:
024 2242 6188

Document Outline

  • Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội – 

tải về 2.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương