Số: 997/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 16 tháng 5 năm 2008tải về 18.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.08.2016
Kích18.28 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 997/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật -

bản vẽ thi công, tổng dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn

Gói thầu 2: Sửa chữa nâng cấp hồ NT6, thuộc dự án

Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Phước LongỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXĐ ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010;

Căn cứ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 20/2/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 71/TTr-SNN ngày 06/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:Điu 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán khảo sát, lập TKKT-BVTC-TDT và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn Gói thầu 2: Sửa chữa, nâng cấp hồ NT6, thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Phước Long, với nội dung chính như sau:

1. Đề cương kho sát phc v lp TKKT-BVTC: Do Ban QLDA ngành CSHTNT lập (Ký hiu ĐCTK-NT6- 01 kèm theo).

2. D toán chi phí kho sát lp TKKT-BVTC-TDT

2.1. Khối lượng khảo sát: (Có bảng tổng hợp kèm theo).

2.2. Dự toán chi tiết.

a) Chi phí tư vấn khảo sát địa hình, địa chất: 228.715.685 đồng

b) Chi phí tư vấn lập TKKT-BVTC-TDT: 264.475.702 đồng

Tổng cộng: 493.191.387 đồng.(Bốn trăm chín mươi ba triệu, một trăm chín mươi mốt nghìn, ba trăm tám mươi bảy đồng)

(Có bảng dự toán kèm theo)

Dự toán nêu trên là tạm tính, khi thanh toán quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn

- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất: Chỉ định thầu

- Tư vấn lập TKKT-BVTC-TDT: Chỉ định thầu

4. Thi gian thc hin: 90 ngày.

4.1. Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất: 45 ngày.4.2. Hoàn thành lập TKKT-BVTC-TDT: 45 ngày.

Điu 2. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành Kế hoạch & Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, Giám đốc Ban QLDA Ngành CSHTNT và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương