Số: 93 /ubnd-vx-tc thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng5 năm 2013tải về 26.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích26.06 Kb.
#21287

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 93 /UBND-VX-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng5 năm 2013


Về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Kính gửi : Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công văn số 465/CV-TCT ngày 02 tháng 5 năm 2013; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 314/TTr-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2013 và ý kiến của Ban Tổ chức Thành ủy tại Công văn số 454-CV/BTCTU ngày 17 tháng 4 năm 2013;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng - Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Sở Nội vụ (3b);

- VPUB: CVP, các PVP;

- Phòng CNN,VX;

- Lưu : VT, …….CHỦ TỊCH

Lê Hoàng QuânDANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ


STT

NỘI DUNG

SỐ TRANG

GHI CHÚ

1

Tờ trình số /TTr-SNV ngày / /2013 của Sở Nội vụ về bổ nhiệm viên chức quản lý Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1

Bản chính

2

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về điều động và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên ông Trần Công Đức

2

Dự thảo

3

Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

1

Dự thảo

4

Công văn số 465/CV-TCT

1

Photo

5

Văn bản số 454-CV/BTCTU

1

Photo

6

Hồ sơ đề nghị của đơn vị

1

Bộ

Người lập hồ sơ

Nguyễn Thị Phương Thảo


SỞ NỘI VỤPHÒNG DOANH NGHIỆP

PHIẾU TRÌNH

Về bổ nhiệm viên chức quản lý doanh nghiệp

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã họp ngày 21/3/2013 đồng ý bổ sung ông Trần Công Đức vào Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Chuyên viên thống nhất với đề nghị của đơn vị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Bổ nhiệm ông Trần Công Đức, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng - Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú theo quy định.

Kính trình lãnh đạo xem xét, quyết định (kèm dự thảo văn bản)./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7/5/2013

Chuyên viên trình
Nguyễn Thị Phương ThảoКаталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 26.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương