Số: 920/QĐ-ubndtải về 27.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích27.94 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 920/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 13 tháng 4 năm 2009.QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế và Chương trình công tác của Tổ tháo gỡ

khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 760/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ kết luận cuộc họp Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 02/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế và Chương trình công tác của Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên của Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỔ THÁO

GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 920 /QĐ-UBND ngày 13/4/2009

của UBND tỉnh )


I. Quy chế hoạt động.

1. Phân công các thành viên.

a) Tổ trưởng:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Tổ;

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Tổ;

- Chủ trì, kết luận các cuộc họp của Tổ;

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của Tổ.

b) Tổ phó thường trực: Ông Vũ Thành Nam- GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

- Giúp Tổ trưởng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan làm việc với doanh nghiệp, được Tổ trưởng uỷ quyền chủ trì các cuộc họp Tổ khi cần thiết;

- Tổ chức tổng hợp các báo cáo, tổng hợp tình hình vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để báo cáo Tổ xem xét, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Đề xuất việc triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thay mặt Tổ trưởng xử lý công việc phối hợp thường xuyên của Tổ, chủ trì các cuộc họp của Tổ khi Tổ trưởng vắng mặt hoặc uỷ quyền.c) Tổ phó: Ông Đoàn Thanh Phong- GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bình Phước chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp các vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách để xử lý và báo cáo kết quả với Tổ, những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Tổ, hoặc báo cáo cấp trên để xử lý;

- Xây dựng biện pháp cụ thể để tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Ngày 10 hàng tháng, báo cáo thực hiện tháng trước về tình hình các tổ chức, cá nhân vay vốn đề nghị hỗ trợ lãi suất của các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại, Thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, tình hình giải quyết các trường hợp không được vay vốn tín dụng ưu đãi, nguyên nhân (có bảnng thống kê cụ thể danh sách từng doanh nghiệp).d) Tổ viên: Ông Tạ Văn Minh- GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển:

Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp. Hàng tháng báo cáo về tình hình phát sinh đề nghị bảo lãnh tín dụng, kết quả giải quyết, các trường hợp không giải quyết, lý do để tổng hợp theo dõi xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý (có bảnng thống kê cụ thể danh sách từng doanh nghiệp).e) Tổ viên khác:

Tổng hợp các vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách để xử lý và báo cáo kết quả với Tổ, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Tổ để xử lý hoặc báo cáo cấp trên. Nội dung báo cáo:

- Ông Hồ Văn Hữu- GĐ Sở Công Thương: Các biện pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khuyến khích hàng tiêu dùng nội địa; Các biện pháp về quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm; Rà soát cụ thể từng lĩnh vực, từng ngành hàng và các giải pháp cụ thể cần thực hiện để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực, từng ngành hàng, mặt hàng có sức cạnh tranh lớn;

- Ông Võ Thành Công- GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường: Kịp thời giải quyết, báo cáo các kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để Tổ giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai (giao đất, cho thuê đất…);

- Ông Huỳnh Anh Minh- Giám đốc Sở Xây dựng: Xử lý các vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, cấp phép xây dựng;

- Ông Nguyễn Văn Tới- GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT: Thực hiện tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản;

- Ông Nguyễn Hoàng Thái- GĐ Sở Tài chính: Đề xuất tháo gỡ các giải pháp về giá thuê đất, giá bồi thường và các kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; kịp thời điều chỉnh ngân sách để hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch;

- Ông Nguyễn Minh Mẫn- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Triển khai thực hiện giảm, giãn thuế kịp thời, đúng đối tượng kết hợp tổ chức đối thoại doanh nghiệp của ngành với Tổ trong năm 2009, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp;

- Ông Hoàng Thành Lân- Cục trưởng Cục Hải quan: Thực hiện cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, xử lý các vướng mắc về thủ tục hải quan, vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp.

2. Hình thức hoạt động:

Mỗi tháng họp Tổ 01 lần vào khoảng tuần lễ thứ 03 trong tháng (họp đột xuất có thông báo riêng);

Trực tiếp làm việc với doanh nghiệp cụ thể hoặc đối thoại với doanh nghiệp;

Các báo cáo của các thành viên được gởi về Thường trực Tổ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp Tổ.


II. Chương trình công tác.

- Xây dựng Quy chế và Chương trình làm việc (tháng 4/2009);

- Tiến hành đối thoại doanh nghiệp theo địa bàn huyện, cụ thể:

Địa điểm: Tại Hội trường UBND các huyện, thị xã;

Thời gian: Sáng: vào lúc 8h00; Chiều vào lúc: 14h00, cụ thể:

+ Thứ 4 ngày 15/4/2009:

Sáng: tại UBND thị xã Đồng Xòai;

Chiều: tại UBND huyện Đồng phú;.

+ Thứ 5 ngày 16/4/2009:

Sáng: tại UBND huyện Phước Long;

Chiều: tại UBND Huyện Bù Đăng;

+ Thứ 6 buổi sáng ngày 17/4/2009: huỵên Bù Đốp và huyện Lộc Ninh (tổ chức tại UBND huyện Lộc Ninh);

+ Thứ 2 ngày 20/4/2009:

Sáng: tại UBND huyện Bình Long;

Chiều: tại UBND huyện Chơn Thành;

- Họp xem xét báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp định kỳ hàng tháng vào tuần thứ 3 trong tháng;

- Tham gia đối thọai doanh nghiệp theo định kỳ với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bình Phước;

- Xây dựng đường dây nóng của Tỗ và công khai từ tháng 4/2009 để tiếp nhận thông tin, vướng mắc của doanh nghiệp.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương