Sè: 90/2003/Q§-ubtải về 0.62 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#110
1   2   3   4   5  • §Êt ë thuéc Dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®­êng NguyÔn Phong S¾c - Vµnh ®ai 3 - Khu ®« thÞ míi Yªn Hoµ ®­îc thèng kª trong b¶ng sau: (ViÖc tæ chøc ®Êu gi¸ c¸c « ®Êt ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña UBND Thµnh phè)

TT

Tªn « ®Êt

Chøc n¨ng sö dông

DiÖn tÝch (ha)

DiÖn tÝch ®Êt ®Ó ®Êu thÇu vµ di d©n (ha)

Ghi chó
Quü ®Êt dµnh ®Ó ®Êu thÇu

13,11
1

¤ ®Êt D2
1,62


D2*

Nhà ë cã v­ên

0,67

0,67
2

¤ ®Êt D3
0,89


D3*

Nhà ë cã v­ên

0,16

0,16
3

¤ ®Êt D4
1,503.1
§Êt c«ng céng ®¬n vÞ ë

0,64
Kh«ng ®Êu thÇu

3.2

D4*

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên

0,86

0,86
4

¤ ®Êt D5

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên

1,44

1,44
5

¤ ®Êt D6

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên, b·i ®ç xe.

1,95

1,95
6

¤ ®Êt D7
1,846.1
Nhµ trÎ

0,53
Kh«ng ®Êu thÇu

6.2

D7*

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên, v­ên d¹o.

1,31

1,31
7

¤ ®Êt D11
2,47.1
C«ng céng dÞch vô ®¬n vÞ ë.

0,41
Kh«ng ®Êu thÇu

7.2

D11*

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên, v­ên d¹o.

1,99

1,97
8

¤ ®Êt D13
1,828.1
Tr­êng trung häc c¬ së.

0,54
Kh«ng ®Êu thÇu

8.2

D13*

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên

1,28

1,28
9

¤ ®Êt D18

Chung c­, biÖt thù, nhà ë cã v­ên

1,41

1,41
10

¤ ®Êt D21*

Nhà ë cã v­ên

1,45

1,45
11

¤ ®Êt D23*

BiÖt thù, nhà ë cã v­ên

0,61

0,61Quü ®Êt dµnh cho dù ¸n di d©n

2,31
1

¤ ®Êt D12
1,801.1
Tr­êng tiÓu häc.

0,541.2

D12*

Chung c­

1,26

1,26
2

¤ ®Êt D17
1,622.1
T. b¬m, tuyÕn cÊp n­íc, b·i ®ç xe.

0,572.2

D17*

Chung c­

1,05

1,05
9.5. Quy hoạch sử dụng đất khu vực giáp đường vành đai 3 - khu vực E

Khu vực giáp đường vành đai 3 - Khu vực E có diện tích 49,39 ha, được chia thành 9 ô đất. Tại đây không bố trí đất ở. Các chỉ tiêu quy hoạch được quy định trong bảng sau:Tên ô đất

Chức năng

DT (ha)

DTXD (m2)

Số tầng TB

MĐXD (%)

H.số SDD

Khu vực E

Khu vực giáp đường vành đai 3

49,39

90648


Ô đất E 1

Cơ quan + TMDV

5,50

7225

5,9

13

0,78
Nhà tang lễ văn minh

0,96

1800

1,2

36,2

0,43
TT giới thiệu sản phẩm - Liên minh HTX

1,25

4200

9,4

22,5

2,10
Cây xanh (hành lang cống ngầm)

0,84
Depo - trạm xăng

2,45

1225

1

5

0,05

Ô đất E 2

Cơ quan + TMDV

5,55

17172

5,9

31

1,82
Phòng khám đa khoa

0,50

2000

3

40

1,20
Cơ quan, văn phòng

3,99

14642

TT quản lý chất lượng bưu điện

0,5

1578

6,5

31,6

2
Tổ hợp KD phát triển C.nghệ MITEC

0,67

2718

5,7

40,5

2,32
Cơ quan khác

2,82

10152

7

36

2,52
Không gian mở - cây xanh

1,06

530

1

5

0,05

Ô đất E 3

Cơ quan + TMDV

4,21

10946

11

26

2,86

Ô đất E 4

Cơ quan + TMDV

1,78

5518

9

31

2,70

Ô đất E 5

Cơ quan + TMDV

1,65

5115

9

31

2,70

Ô đất E 6

Cơ quan + TMDV

7,24

12660

15,0

17

2,62
Cơ quan + TMDV

6,33

12660

15

20

3,00
Bãi đỗ xe tập trung

0,91

Ô đất E 7

Cơ quan

3,70

9620

11

26

2,86

Ô đất E 8

Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội

3,75

15000

5

40

2,00

Ô đất E 9

Cơ quan + TMDV

2,52

7392

9,4

29

2,75
Cơ quan (VINACONEX)

0,84

3024

7

36

2,52
Cơ quan văn phòng khác

1,68

4368

11

26

2,86

E.GT

Giao thông trong khu vực

13,49  • Công trình nhà tang lễ phải cách ly về không gian và môi trường với các khu vực khác bằng hệ thống cây xanh và khu vực Depo xe bus.

9.6. Quy hoạch sử dụng đất khu vực công viên đô thị - khu vực G.

Tên ô đất

Chức năng

DT (ha)

DTXD (m2)

Số tầng TB

MĐXD (%)

H.số SDD

Khu vực G

Công viên đô thị

36,70

19600


CV1

CV Trung tâm hội trợ triển lãm

31,36

19600

1,5

6

0,09
Khu vực tập trung công trình

1,57

4704

3

30

0,90
Khu vực cây xanh,mặt nước

29,79

14896

1

5

0,05

CV2

Nút giao thông đô thị

5,34


tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương