Sè: 90/2003/Q§-ub


§Êt di tÝch lÞch sö trong khu vùc cã diÖn tÝch 0,83 ha, gåm ®×nh, chïa Th¸p, ®×nh chïa Thä CÇu (t¹i « ®Êt B2; B4), ®­îc t«n t¹o b¶o vÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËttải về 0.62 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#110
1   2   3   4   5

  • §Êt di tÝch lÞch sö trong khu vùc cã diÖn tÝch 0,83 ha, gåm ®×nh, chïa Th¸p, ®×nh chïa Thä CÇu (t¹i « ®Êt B2; B4), ®­îc t«n t¹o b¶o vÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

  • Nhµ ë lµng xãm ®­îc chØnh trang c¶i t¹o thµnh d¹ng nhµ v­ên. C¸c khu vùc nhµ ë däc theo ®­êng CÇu GiÊy ®­îc c¶i t¹o chØnh trang theo quy ho¹ch trôc ®­êng hoÆc sÏ dÇn ®­îc chung c­ ho¸ theo c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn trôc ®­êng.

9.3. Quy ho¹ch sö dông ®Êt khu ®« thÞ míi DÞch Väng - khu vùc C.

Khu ®« thÞ míi DÞch Väng cã diÖn tÝch 19 ha. Quy ho¹ch chi tiÕt khu ®« thÞ míi DÞch Väng, tû lÖ 1/500 ®­îc chñ tÞch UBND Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 111/2001/Q§-UB ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2001. Khu vùc C ®­îc qu¶n lý riªng theo §iÒu lÖ qu¶n lý cña khu ®« thÞ DÞch Väng.

9.4. Quy ho¹ch sö dông ®Êt khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c - Khu vùc D.

Khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c, cã diÖn tÝch 123,55 ha, ®­îc ph©n thµnh 34 « ®Êt. C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng sau:Tªn « ®Êt

Chøc n¨ng

DT

D.tÝch XD

D©n sè (ng­êi)

Sè tÇng TB

M§ XD (%)

H.sè SD§

Khu vùc D

Khu ®­êng NPS kÐo dµi

123,55

290504

12549


¤ ®Êt D2
1,62

7614

870

4,0

47

2,14
Nhµ ë

1,62

7614

870


D2*

Nhµ ë cã v­ên

0,67

3149

360

4

47

1,88
§Êt ë hiÖn cã c¶i t¹o chØnh trang

0,95

4465

510

4

47

1,9

¤ ®Êt D3
0,89

2703

263

3,4

30

1,04
§×nh th«n HËu vµ v­ên d¹o

0,40

400
1

10

0,1
Nhµ ë

0,49

2303

263


D3*

Nhµ ë cã v­ên

0,16

752

86

4

47

1,88
§Êt ë hiÖn cã c¶i t¹o chØnh trang

0,33

1551

177

4

47

1,9

¤ ®Êt D4
1,50

6684

441

4,1

45

1,81

D4*

Nhµ ë

0,86

3614

441

Nhµ chung c­

0,49

1764

302

7

36

2,52
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,37

1850

139

3

50

1,5
§Êt CC ®¬n vÞ ë, TMDV (chî)

0,64

3070

0

3

48

1,44

¤ ®Êt D5

Nhµ ë

1,44

6136

742

4,8

43

2,04
Nhµ chung c­

0,76

2736

469

7

36

2,52
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,68

3400

255

3

50

1,50

¤ ®Êt D6
1,95

7802

785

4,5

40

1,81
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,97

4850

364

3

50

1,50
TMDV + Chung c­

0,82

2952

442

7

36

2,52
B·i ®ç xe

0,16
¤ ®Êt D7
1,84

7150

416

2,7

39

1,04

D7*

Nhµ ë

1,11

5550

416

Nhµ chung c­

0

0
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

1,11

5550

416

3

50

1,5
Tr­êng mÉu gi¸o

0,53

1600

0

1,5

30

0,45
V­ên d¹o

0,20
¤ ®Êt D8

Nhµ m¸y n­íc Mai DÞch

2,86
¤ ®Êt D9

§Êt XNCN-Côm CN C. GiÊy

2,06

10300
3

50

1,5

¤ ®Êt D10
1,75

7900

750

3,5

45

1,58
Nhµ ë - Dù ¸n di d©n ®­êng NPS

1,72

7900

750

3,5

46

1,61
TuyÕn cÊp n­íc + HLBV

0,03
¤ ®Êt D11
2,40

9200

772

4,3

38

1,66
C«ng céng dÞch vô ®¬n vÞ ë

0,41

1874
UBND Ph­êng

0,18

954
3

50

1,59
§Êt th­¬ng m¹i dÞch vô (chî)

0,23

920
2

40

0,8
§Êt ë

1,72

7326

772

TMDV + Chung c­

0,91

3276

468

7

36

2,52
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,81

4050

304

3

50

1,5
V­ên d¹o

0,27
¤ ®Êt D12
1,80

5930

1110

4,5

33

1,49
Chung c­

1,26

4580

1110

5

35

1,73
Tr­êng tiÓu häc

0,54

1350

0

3

25

0,75

¤ ®Êt D13
1,82

6462

608

5

36

1,79

D13*

Nhµ ë

1,28

5112

608

Nhµ chung c­

0,92

3312

473

7

36

2,52
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,36

1800

135

3

50

1,5
Tr­êng THCS

0,54

1350
3

25

0,75

¤ ®Êt D14

C¬ quan, v¨n phßng

4,98

17432
7

34

2,39
CQ hiÖn cã (B­u ®iÖn liªn tØnh - Q tÕ)

0,87

2697
9

31

2,7
C¬ quan, v¨n phßng dù kiÕn

4,11

14378
6,5

37

2,41
Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ - P.triÓn TL

0,34

1344
13

39,9

5
C«ng ty TNHH C¬ ®iÖn l¹nh

0,48

1488
9

31

2,7
Cty TNHH §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn CN

0,48

1488
9

31

2,7
C«ng ty cæ phÇn FORD

0,57

1767
9

31

2,7
C«ng ty TNHH Kim §Ønh

0,5

2200
2

43,7

0,85
Quü B¶o trî TrÎ em ViÖt Nam

0,54

1890
5

35,01

1,7
Cty X©y l¾p Giao th«ng - C«ng chÝnh

0,72

2520
5

35,01

1,7
C¬ quan, v¨n phßng dù kiÕn kh¸c

0,48

1680
5

35,01

1,7

¤ ®Êt D15

§Êt XNCN-côm CN CÇu GiÊy

1,79

8950
3

50

1,5

¤ ®Êt D16

§Êt XNCN-côm CN CÇu GiÊy

2,23

11150
3

50

1,5

¤ ®Êt D17
1,62

3880

756

6,8

24

1,64

D17*

TMDV + Chung c­

1,05

3780

756

7

36

2,52
B·i ®ç xe tËp chung

0,35TuyÕn cÊp n­íc + tr¹m b¬m

0,22

100

¤ ®Êt D18
1,41

5804

836

5

41

2,14
TMDV + Chung c­

0,89

3204

641

7

36

2,52
BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,52

2600

195

3

50

1,5

¤ ®Êt D19

C«ng viªn Yªn Hoµ

9,70

9700
1,0

10

0,1

¤ ®Êt D20

C¬ quan, v¨n phßng dù kiÕn

3,15

11105
5

35

1,64

¤ ®Êt D21
2,72

11822

544

4,5

43

1,98
C¬ quan + TMDV

1,27

4572

0

7

36

2,52

D21*

Nhµ ë cã v­ên

1,45

7250

544

3

50

1,5

¤ ®Êt D22

C«ng tr×nh c«ng céng

2,16

7776

0

7,0

36

2,52
C¬ quan hµnh chÝnh quËn C.GiÊy

2,16

7776

0

7

36

2,52

¤ ®Êt D23
1,86

6662

229

5,7

36

2,05
C¬ quan + TMDV

1,02

3162

0

9

31

2,7

D23*

BiÖt thù, nhµ ë cã v­ên

0,61

3050

229

3

50

1,50
TuyÕn cÊp n­íc, tr¹m b¬m

0,23

450

¤ ®Êt D24

C¬ quan, v¨n phßng

9,44

24121
4,8

26

1,22
§iÓm Th«ng quan Néi ®Þa

5,00

12493
2,7

25

0,68
C¬ quan, v¨n phßng

3,23

11628
7

36

2,52
B·i ®ç xe tËp trung

1,21
¤ ®Êt D25

C¬ quan, v¨n phßng dù kiÕn

3,38

12168
7,0

36

2,52

¤ ®Êt D25*

C¬ quan, v¨n phßng dù kiÕn

1,52

5472
7,0

36

2,52

¤ ®Êt D26

§Êt c«ng céng dù kiÕn

2,41

4820
3

20

0,60

¤ ®Êt D27

Th­¬ng m¹i dÞch vô

1,87

5610
5

30

1,5

¤ ®Êt D28

Th­¬ng m¹i dÞch vô

1,66

4980
5

30

1,5

¤ ®Êt D29

C¬ quan, v¨n phßng dù kiÕn

3,04

12240
7,0

36

2,52

¤ ®Êt D30
3,16

9718
4,0

31

1,24
Nhµ v¨n ho¸ thiÕu nhi quËn CÇu GiÊy

2,08

5830
2

28

0,57
C¬ quan + TMDV

1,08

3888
7

36

2,52

¤ ®Êt D31
5,02

17432

3445

5,4

35

1,88
CQ- Tr­êng båi d­ìng QLDN ngoµi QD

0,97

2406
4

14,8

0,99
Khu ®« thÞ míi - Cty CONSTRECXIM

4,05

15026

3445

Nhµ trÎ, mÉu gi¸o

0,19

480
2

25

0,5
Nhµ ë cã v­ên

1,06

3744

228

3

30

0,9
Chung c­ kÕt hîp v¨n phßng

2,80

10820

3217

6,7

41

2,75

¤ ®Êt D32

C¬ quan, v¨n phßng

3,18

11448
7

36

2,52

¤ ®Êt D33
0,70

2340
2,0

33

0,67
C«ng céng ®¬n vÞ ë - UBND ph­êng

0,24

960
3

40

1,20
Tr¹m x¨ng - tr¹m cøu ho¶

0,46

1380
1

30

0,3

¤ ®Êt D34

Tr­êng phæ th«ng trung häc

3,34

8350
3

25

0,75

D.GT
30,92Giao th«ng trong khu vùc

29,37HL b¶o vÖ m­¬ng Phó §« - DÞch Väng

1,55

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương