Sè: 90/2003/Q§-ub


§iÒu 9: C¸c quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êttải về 0.62 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#110
1   2   3   4   5
§iÒu 9: C¸c quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt:

9.1. Khu vùc Nam ®­êng Xu©n Thuû - khu vùc A:

Khu vùc Nam ®­êng Xu©n Thuû cã diÖn tÝch 35,15 ha, ®­îc chia thµnh 5 « ®Êt. C¸c chØ tiªu quy ho¹ch ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng sau:Tªn « ®Êt

Chøc n¨ng

DT

D.tÝch XD

D©n sè (ng­êi)

Sè tÇng TB

M§ XD (%)

H.sè SD§

Khu vùc A

Nam ®­êng Xu©n Thuû

35,15

114640

5042


¤ ®Êt A1
5,96

18220

200

7,6

31

2,31
§Êt c«ng céng hiÖn cã (TT d¹y nghÒ TL)

0,50

1500
3

30

0,9
§Êt c¬ quan v¨n phßng

4,90

13920
§Êt c¬ quan hiÖn cã (HICT)

2,06

8240
5

40

2,52
§Êt c¬ quan v¨n phßng dù kiÕn

2,84

5680
15

20

3,0
§Êt ë hiÖn cã

0,56

2800

200

2,5

50

1,25

¤ ®Êt A2
4,47

21490

810

2,4

48

1,17
§Êt ë hiÖn cã

1,89

9450

810

3

50

1,5
§Êt c«ng céng hiÖn cã

0,94

3840
Tr­êng THCS DÞch Väng

0,43

1290
3

30

0,90
§Êt CC kh¸c (Cöa hµng X¨ng, §.lùc TL)

0,51

2550
3

50

1,5
§Êt XNCN (May Th.B×nh; M« t« xe ®¹p)

1,64

8200
1,5

50

0,75

¤ ®Êt A3

§Êt c¬ quan v¨n phßng dù kiÕn

2,41

7471
9,0

31

2,7

¤ ®Êt A4
1,43

4745

357

4

33

1,43
Tr­êng tiÓu häc dù kiÕn

0,65

1625
3

25

1,59
Nhµ ë cã v­ên (DA CT SXKD ng­êi t.tËt)

0,78

3120

357

5

40

2,0

¤ ®Êt A5
17,89

62714

3675

2,6

35

0,93
Ký tóc x¸ sinh viªn

0,89

3194
4,4

36

1,6
§Êt c«ng céng (Kh¸ch s¹n Pan - Horizon)

0,20

720
7

36

2,5
§Êt ë hiÖn cã

16,80

58800

3675

2,5

35

0,87

A.GT

GT. ngoµi « ®Êt

2,99Giao th«ng trong khu vùc

2,57HL b¶o vÖ m­¬ng Phó §« - DÞch Väng

0,42


  • Nhµ ë lµng xãm ®­îc chØnh trang c¶i t¹o thµnh d¹ng nhµ v­ên. C¸c khu vùc nhµ ë däc theo ®­êng Xu©n Thuû ph¶i ®­îc c¶i t¹o chØnh trang theo quy ho¹ch trôc ®­êng.

  • C¸c XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ®­îc c¶i t¹o, ®Æc biÖt vÒ mÆt m«i tr­êng vµ chØ ®­îc phÐp tån t¹i khi møc ®é vÖ sinh c«ng nghiÖo thuéc cÊp V.

9.2 Quy ho¹ch sö dông ®Êt khu vùc Nam ®­êng CÇu GiÊy - khu vùc B.

Khu vùc Nam ®­êng CÇu GiÊy cã diÖn tÝch 24 ha, ®­îc chia thµnh 4 « ®Êt. C¸c chØ tiªu quy ho¹ch ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng sau:Tªn « ®Êt

Chøc n¨ng

DT

D.tÝch XD

D©n sè (ng­êi)

Sè tÇng TB

M§ XD (%)

H.sè SD§

Khu vùc B

Nam ®­êng CÇu GiÊy

24,00

81035

4665


¤ ®Êt B1

§Êt ë hiÖn cã

2,15

10750

921

3,0

50

1,5

¤ ®Êt B2
3,96

12050

663

2,6

30

0,80
§Êt c«ng céng hiÖn cã

0,84

2775
Tr­êng TH, chuyªn ng÷ d©n lËp §.T.§iÓm

0,57

1425
3

25

1,59
Côc ®o ®¹c B.®å, C.hµng b¶o d­ìng XM

0,27

1350
3

50

1,50
§Êt ë hiÖn cã

2,65

9275

663

2,5

35

0,87
§×nh, chïa Thä CÇu

0,47
¤ ®Êt B3

§Êt ë

(DA nhµ ë Cty VINACONEX)1,10

4840

467

4,1

44

1,80
Nhµ chung c­

0,66

2640

302

5

40

2,0
Nhµ ë cã v­ên

0,44

2200

165

3

50

1,50

¤ ®Êt B4
15,21

53395

2614

3,0

35

1,07
§Êt c«ng céng hiÖn cã

2,9

11570
Nhµ trÎ th«n Trung

0,02

50
1,5

25

0,38
§Êt CC kh¸c ()

2,88

11520
5

40

2,0
§×nh chïa Th¸p

0,36§Êt ë hiÖn cã

11,95

41825

2614

2,5

35

0,87

B.GT

GT. ngoµi « ®Êt

1,58

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương