Số: 784/kh-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015tải về 48.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích48.93 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 784/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi viết

Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp


nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định
số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-BTP


ngày 22 tháng 9 năm 2014 và Quyết định số 2768/QĐ-BTP ngày 20 tháng 10
năm 2014 (sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 2157/QĐ-BTP) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Căn cứ nội dung Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương ban hành


ngày 04 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 1143/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của


Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Tổ chức


Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Cuộc thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động, học sinh,
sinh viên,... trên địa bàn Thành phố, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

c) Thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội


chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức Cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

b) Thu hút được đông đảo các đối tượng tham gia dự thi.

c) Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức Cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và


hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

Theo Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch này.III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm:

- Trưởng ban: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Các Phó Trưởng ban Thường trực: Lãnh đạo Sở Tư pháp (Thường trực)


và mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Các thành viên gồm:

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố.

+ Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Luật gia Thành phố.2. Ban Giám khảo Cuộc thi

Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi gồm:

- Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Tư pháp.

- Phó Trưởng ban: Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Các thành viên gồm:

+ Đại diện Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố.

+ Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ Thư ký Cuộc thi

Giao cho Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tham mưu thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi để giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi.IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố sẽ trao các giải thưởng như sau:

a) Đối với cá nhân (được chọn trong số 30 bài dự thi đạt số điểm cao nhất, được chọn gửi dự thi Vòng Chung khảo ở Trung ương):

- 01 Giải Nhất cá nhân: 6.000.000 (Sáu triệu) đồng.

- 02 Giải Nhì cá nhân, mỗi giải: 3.000.000 (Ba triệu) đồng.

- 03 Giải Ba cá nhân, mỗi giải: 2.000.000 (Hai triệu) đồng.

- 24 Giải Khuyến khích cá nhân, mỗi giải: 1.000.000 (Một triệu) đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày


công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

b) Đối với tập thể (nộp bài theo đơn vị):

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao các giải thưởng cho các tập thể có thành tích trong phát động, tổ chức, tham gia Cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: có số lượng người dự thi nhiều nhất, có nhiều bài đạt chất lượng cao và được chọn dự thi
Vòng Chung khảo ở Trung ương, có tỷ lệ người tham gia cao, thực hiện tốt
công tác tổ chức cuộc thi,… cụ thể như sau:

- 01 Giải Nhất tập thể: 10.000.000 (Mười triệu) đồng.

- 01 Giải Nhì tập thể: 7.000.000 (Bảy triệu) đồng.

- 01 Giải Ba tập thể: 5.000.000 (Năm triệu) đồng.

- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 (Ba triệu) đồng.

c) Ngoài các giải thưởng nêu trên, khuyến khích các cơ quan, đơn vị có thêm các giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đơn vị mình có thành tích xuất sắc


trong quá trình tham gia Cuộc thi.

d) Ngoài các giải thưởng nêu trên, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ trao các giải thưởng Vòng Chung khảo cho các cá nhân, tập thể đạt giải.2. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng Cuộc thi cho các cá nhân, tập thể đạt giải tại Lễ trao giải thưởng Cuộc thi.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tổ chức, phát động, hướng dẫn,


thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn Thành phố; thông báo đầy đủ nội dung thể lệ, bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên quan đến tổ chức Cuộc thi; truyền thông
bằng nhiều hình thức phù hợp về Cuộc thi; tổ chức chấm thi, công bố kết quả,
tổng kết Cuộc thi; gửi 30 bài dự thi đạt số điểm cao nhất về Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương (trước ngày 05 tháng 8 năm 2015); báo cáo Ủy ban nhân dân
Thành phố tình hình, kết quả tổ chức Cuộc thi trên địa bàn Thành phố vào tháng 11 năm 2015.

 b) Giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố) làm Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ Kế hoạch này; trong đó tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố


thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và tham mưu cho Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi trước ngày 28 tháng 02 năm 2015.

Giao Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến,


giáo dục pháp luật Thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tìm hiểu
Hiến pháp năm 2013 bằng những hình thức tổ chức thích hợp trên các phương tiện thông tin truyền thông, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 20 tháng 3 năm 2015.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng,


Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ và các đài, báo, cơ quan thông tin đại chúng khác trên địa bàn Thành phố tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thích hợp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Thành phố hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch này; tạo chuyên trang, chuyên mục, đăng tải đầy đủ các kế hoạch về Cuộc thi
của Trung ương, Thành phố và các vấn đề liên quan đến Cuộc thi như thể lệ,
bộ câu hỏi, các bài viết hưởng ứng, thông tin hoạt động của các đơn vị trong
quá trình triển khai Cuộc thi,… trên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch


Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức phổ biến, giới thiệu, tuyên truyền
sâu rộng về tinh thần, nội dung, mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan
của Cuộc thi; có biện pháp cụ thể, thích hợp vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và người dân địa phương mình
tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

đ) Để Cuộc thi đạt hiệu quả:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố có trách nhiệm tổ chức nhận
bài dự thi của các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức mình, căn cứ đáp án
do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương ban hành, chọn lọc 20 bài dự thi đạt kết quả cao nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố để dự thi Vòng Sơ khảo
(kèm danh sách ghi rõ họ tên; đơn vị công tác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc của tác giả 20 bài dự thi này).

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức nhận bài dự thi của các cá nhân thuộc các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các cơ sở


giáo dục có trụ sở trên địa bàn quận, huyện và người dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình; các cơ sở giáo dục có trụ sở trên địa bàn quận, huyện
có trách nhiệm tổ chức nhận bài dự thi của giáo viên và sinh viên, học sinh,
học viên của cơ sở mình, căn cứ đáp án do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương
ban hành, chọn lọc 10 bài dự thi đạt kết quả cao nhất gửi về Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở.

Căn cứ đáp án do Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương ban hành, Ủy ban


nhân dân quận, huyện chọn lọc 20 bài dự thi đạt kết quả cao nhất của địa phương, gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố để dự thi Vòng Sơ khảo (kèm danh sách ghi rõ họ tên; nơi công tác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc;
địa chỉ nơi ở của tác giả 20 bài dự thi này).

- Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện gửi kèm Báo cáo đánh giá tình hình triển khai, kết quả đạt được,


nêu rõ các hình thức tổ chức sáng tạo, số lượng bài dự thi, trong đó ghi rõ tỷ lệ phần trăm so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên,
người lao động, người dân địa phương và gửi tất cả các bài dự thi (bao gồm: 20 bài dự thi bài dự thi đạt kết quả cao nhất và toàn bộ các bài dự thi còn lại) của cơ quan, tổ chức, địa phương về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố thực hiện lưu giữ
theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương (các cơ sở giáo dục có
trụ sở trên địa bàn quận, huyện gửi báo cáo này về Ủy ban nhân dân quận, huyện để tổng hợp chung).

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Cuộc thi (bao gồm cả kinh phí tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi và kinh phí tổ chức tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng) được bố trí từ ngân sách Thành phố (cấp cho Hội đồng


phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố), kinh phí của các cơ quan,
tổ chức, địa phương và các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có) theo
quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:


- Bộ Tư pháp;

- Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương;

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;

- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP;

- Văn phòng Thành ủy, các ban Thành ủy

và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;

- UBND các quận, huyện;

- Các báo, đài Thành phố;

- Các hiệp hội, hội doanh nghiệp TP;

- Liên minh Hợp tác xã Thành phố;

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học

chuyên nghiệp trên địa bàn TP;

- Ban biên tập HCM CityWeb và Trang thông tin điện tử Đảng bộ TP;

- VPUB: CVP, các PVP; Trung tâm Tin học;

- Các phòng chuyên viên;

- Lưu: VT, (NC/TrH+HSXL)KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Tất Thành Cang
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương