Số: 746/QĐ-ubndtải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.6 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 746/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Xoài, ngày tháng năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí phục vụ bồi thường

dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 thêm 4,5Km đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 23/12/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp 4,5Km Quốc lộ 14 đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 442/STC-GCS ngày 09/4/2008, theo Tờ trình số 07/GPMB-QL14 ngày 18/02/2008 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ & TĐC dự án Quốc lộ 14,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí phục vụ bồi thường dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 thêm 4,5Km đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau :

Tng chi phí phc v bi thường : 210.259.000 đồng (Hai trăm mười triu, hai trăm năm mươi chín ngàn đồng).

(Có bảng tổng hợp kèm theo)

Điu 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 25/5/2006 và Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ & tái định cư dự án QL14 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CH TCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương