Sè: 745 cn/ubth Thanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 07 n¨m 1979 chñ tÞch uû ban nhn dn tØnh thanh Ho¸tải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8.83 Kb.

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc

Sè: 745 cn/ubth


Thanh Ho¸, ngµy 12 th¸ng 07 n¨m 1979

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸

- C¨n cø tiÕn ®é thi c«ng cña xÝ nghiÖp thuèc l¸ CÈm LÖ t¹i khu vùc míi Trung S¬n.

- Theo ®Ò nghÞ cña ®/c Tr­ëng ty C«ng nghiÖp, Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thuèc l¸ CÈm LÖ, Ban kiÕn thiÕt xÝ nghiÖp thuèc l¸ vÒ viÖc xin chuyÓn nhµ m¸y thuèc l¸ CÈm LÖ vÒ khu vùc míi ë Trung S¬n.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay cho phÐp xÝ nghiÖp thuèc l¸ CÈm LÖ ®­îc chuyÓn vÒ khu vùc míi t¹i Trung S¬n b¾t ®Çu tõ ngµy +16/07/1979 ®Õn ngµy 05/08/1979.

§iÒu 2: Tr­íc khi di chuyÓn Ty C«ng nghiÖp xÝ nghiÖp thuèc l¸ CÈm LÖ phèi hîp chÆt chÕ víi ty Tµi chÝnh, Ng©n hµng tiÕn hµnh lËp v¨n b¶n thanh lý ®¸nh gi¸ tµi s¶n, thiÕt bÞ m¸y mãc.... ë ®Þa ®iÓm cò, chuyÓn vÒ ®Þa ®iÓm míi theo ®Ýng thñ tôc qu¶n lý tµi s¶n cña Nhµ n­íc vµ gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a xÝ nghiÖp víi ®Þa ph­¬ng.

§iÒu 3: Ty C«ng nghiÖp, xÝ nghiÖp thuèc l¸ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o di chuyÓn nhanh, gän, an toµn trong mét thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó 19/08/1979 b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt ë ®Þa ®iÓm míi chuyÓn ®Õn.

§iÒu 4: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Ty C«ng nghiÖp, Ng©n hµng, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp thuèc l¸ CÈm LÖ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i göi:

- Nh­ ®iÒu 4 Q§

- UBND huyÖn VÜnh Th¹ch

- Uû ban kÕ ho¹ch tØnh

- L­u


q/ chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

§· KýHµ Träng Hoµ

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương