Số: 74/2008/QĐ-bnn


IV. LỚP LƯỠNG CƯ/AMPHIBIAtải về 1.97 Mb.
trang10/14
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.97 Mb.
#39221
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

IV.

LỚP LƯỠNG CƯ/AMPHIBIA

1.

ANURA/BỘ KHÔNG ĐUÔI 

1.1

Bufonidae/Toads/Họ cóc
Altiphrynoides spp./Viviparous toads/Cóc đẻ con

 

 
Atelopus zeteki/Ếch vàng Panama

 

 
Bufo periglenes/Monte Verde golden toad/Cóc vàng Monte Verde

 

 
Bufo superciliaris/Cameroon toad/Cóc Cameroon

 

 
Nectophrynoides spp./Viviparous toads/Các loài cóc đẻ con giống

 

 
Nimbaphrynoides spp./Viviparous toads/Các loài cóc đẻ con giống Nimbaphrynoides

 

 
Spinophrynoides spp./Viviparous toads/Các loài cóc đẻ con giống Spinophrynoides

 

 

1.2

Dendrobatidae/Poison frogs/Họ ếch độc
 

Allobates femoralis/Ếch hình đùi

 
 

Allobates zaparo/Ếch zaparo

 
 

Dendrobates spp./Poison-arrow frogs/Các loài ếch độc thuộc giống Dendrobates

 
 

Epipedobates spp./Poison-arrow frogs/Các loài ếch độc giống Epipedobates

 
 

Phyllobates spp./poison-arrow frogs/Các loài ếch độc giống Phyllobates

 

1.3

Mantellidae/Mantellas/Họ ếch có đuôi
 

Mantella spp./Mantellas/Các loài ếch độc thuộc giống Mantella

 

1.4

Microhylidae/Red rain frog, tomato frog/Họ nhái bầu
Dyscophus antongilii/Nhái bầu Antongili

 

 
 

Scaphiophryne gottlebei/Rainbow burrowing frog/Nhái hang cầu vồng

 

1.5

Myobatrachidae/Gastric-brooding frogs/Họ ếch cơ
 

Rheobatrachus spp./Các loài ếch cơ giống Rheobatrachus

 

1.6

Ranidae Frogs/Họ ếch nhái
 

Euphlyctis hexadactylus/Asian bullfrog/Ếch sáu ngón Châu Á

 
 

Hoplobatrachus tigerinus/Indian bullfrog/Ếch Ấn Độ

 

2.

CAUDATA/BỘ CÓ ĐUÔI

2.1

Ambystomidae/Axolotls/Họ cá cóc Ambystomidae
 

Ambystoma dumerilii/Lake Patzcuaro salamander/Cá cóc hồ Patzcuaro

 
 

Ambystoma mexicanum/Mexican axolotl/Cá cóc Mê-xi-cô

 

2.2

Cryptobranchidae/Giant salamanders/Họ các cóc khổng lồ
Andrias spp./Giant salamanders/Các loài cá cóc khổng lồ thuộc giống Andrias

 

 

V.

LỚP CÁ SỤN/ELASMOBRANCHII

1.

LAMNIFORMES/BỘ CÁ THU

1.1

Cetorhinidae/Basking shark/Họ cá nhám
 

Cetorhinus maximus/Mackerel shark/Cá nhám thu lớn

 

1.2

Lamnidae/Great white shark/Họ cá mập trắng
 

Carcharodon carcharias/Cá mập trắng

 

2.

ORECTOLOBIFORMES/BỘ CÁ MẬP

2.1

Rhincodontidae/Whale shark/Họ cá nhám voi
 

Rhincodon typus/Cá nhám voi

 

3.

RAJIFORMES/BỘ CÁ ĐAO

3.1

Pristidae/Sawfishes/Họ cá đao
Pristidae spp./Các loài cá đao (Trừ các loài trong Phụ lục II)

 

 
 

Pristis microdon/Small-tooth sawfish/Cá đao răng nhỏ (Chỉ cho phép buôn bán quốc tế động vật sống đối với các thủy cung phù hợp và được chấp nhận vì mục đích bảo tồn)

 

VI.

LỚP CÁ/CLASS ACTINOPTERYGII

1.

ACIPENSERIFORMES/Paddlefish, sturgeons/BỘ CÁ TẦM
 

ACIPENSERIFORMES spp./Sturgeons/Các loài cá tầm (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)

 

1.1

Acipenseridae/Sturgeons/Họ cá tầm
Acipenser brevirostrum/Shortnose sturgeon/Cá Tầm Đại Tây Dương

 

 
Acipenser sturio/Sturgeon (European)/Cá tầm Ban Tích

 

 

2.

ANGUILLIFORMES/BỘ CÁ CHÌNH

2.1

Anguillidae/Freshwater eels/Họ cá chình nước ngọt
 

Anguilla anguilla/Cá chình anguilla (Có hiệu lực từ 13/3/2009)

 

3.

CYPRINIFORMES/BỘ CÁ CHÉP

3.1

Catostomidae/Cui-ui/Họ cá mõm trâu
Chasmistes cujus/Cá mõm trâu

 

 

3.2

Cyprinidae/Blind carps, plaeesok/Họ cá chép
 

Caecobarbus geertsi/Blind cave fish/Cá hang Cac-cô-bar-bus

 
Probarbus jullieni/Ekan temoleh/Cá trôi Jullieni

 

 

4.

OSTEOGLOSSIFORMES/BỘ CÁ THÁT LÁT

4.1

Osteoglossidae/Arapaima, bonytongue/Họ cá rồng
 

Arapaima gigas/Arapaima or Pirarucu/Cá rồng đại

 
Scleropages formosus/Asian bodytongue/Cá rồng

 

 

5.

PERCIFORMES/BỘ CÁ VƯỢC

5.1

Labridae/Wrasses/Họ cá mó, cá bàng chài
 

Cheilinus undulatus/Cá mó đầu gù

 

5.2

Sciaenidae/Totoaba/Họ cá đù
Totoaba macdonaldi/Totoaba/Cá sửu Mác-đô-nan-đi

 

 

6.

SILURIFORMES/BỘ CÁ NHEO

6.1

Pangasiidae/Pangasid catfish/Họ cá tra
Pangasianodon gigas/(Thái lan) Giant catfish/Cá tra dầu

 

 

7.

SYNGNATHIFORMES/BỘ CÁ NGỰA

7.1

Syngnathidae/Pipefishes, seahorses/Họ cá ngựa
 

Hippocampus spp./Sea horse/Các loài cá ngựa

 

VII.

LỚP CÁ PHỔI/CLASS SARCOPTERYGII

1.

CERATODONTIFORMES/BỘ CÁ RĂNG SỪNG

1.1

Ceratodontidae/Australian lungfish/Họ cá phổi Australia
 

Neoceratodus forsteri/Autralia lungfish/Cá răng sừng fo-te-ri

 

2.

COELACANTHIFORMES/BỘ CÁ VÂY TAY

2.1

Latimeriidae/Coelacanths/Họ cá la-ti-me-ri
Latimeria spp./Các loại cá La-ti-me-ri

 

 

Phần B:

NGÀNH DA GAI/P H Y L U M E C H I N O D E R M A T A

I.

LỚP HẢI SÂM (DƯA CHUỘT BIỂN/CLASS HOLOTHUROIDEA

1.

ASPIDOCHIROTIDA

1.1

Stichopodidae/Sea cucumbers/Họ dưa chuột biển
 

 

Isostichopus fuscus/(Ecuador)

Phần C:

NGÀNH CHÂN KHỚP/P H Y L U M A R T H R O P O D A

I.

LỚP HÌNH NHỆN/CLASS ARACHNIDA

1.

ARANEAE/BỘ NHÊN

1.1

Theraphosidae/Red-kneed tarantulas, tarantulas/Họ nhện chân dài
 

Aphonopelma albiceps/Tarantula/Nhện đen lớn albiceps

 
 

Aphonopelma pallidum/Tarantula/Nhện đen lớn pallidum

 
 

Brachypelma spp./Red-legged (red-kneed) tarantulas/Các loài Nhện đen lớn chân đỏ

 

2.

SCORPIONES/BỘ BỌ CẠP

2.1

Scorpionidae/Scorpions/họ bọ cạp
 

Pandinus dictator/Emperor Scorpion/Bò cạp Hoàng đế dictator

 
 

Pandinus gambiensis/Emperor Scorpion/Bò cạp Hoàng đế Gambi

 
 

Pandinus imperator/Emperor Scorpion/Bò cạp Hoàng đế

 

II.

LỚP CÔN TRÙNG/CLASS INSECTA

1.

COLEOPTERA/BỘ CÁNH CỨNG

1.1

Lucanidae/Cape stag beetles/Họ cặp kìm
 

 

Colophon spp./Nhóm loài bọ hung (Nam phi)

2.

LEPIDOPTERA/BỘ CÁNH VẢY

2.1

Papilionidae/Birdwing butterflies, swallowtail butterflies/Họ bướm phượng
 

Atrophaneura jophoni/Bướm kỳ nhông

 
 

Atrophaneura pandiyana/Bướm hoa hồng Seri-lankan

 
 

Bhutanitis spp./Bhutan glory swallowtail butterflies/Các loài Bướm đuôi nhạn Bhutan

 
 

Ornithoptera spp./Birdwing butterflies/Các loài Bướm cánh chim (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I)

 
Ornithoptera alexandrae/Queen Alexandra’s birdwing butterfly/Bướm cánh chim hoàng hậu

 

 
Papilio chikae/Luzon Peacock swallowtail butterfly/Bướm phượng chikae

 

 
Papilio homerus/Homerus swallowtail butterfly/Bướm phượng Homerus

 

 
Papilio hospiton/Corsican swallowtail butterfly/Bướm phượng Hospiton

 

 
 

Parnassius apollo/Mountain apollo butterfly/Bướm phượng apollo

 
 

Teinopalpus spp./Kaiser-I-Hind butterfly/Các loài Bướm phượng đuôi kiếm

 
 

Trogonoptera spp./Birdwing butterfly/Các loài Bướm phượng cánh sau vàng

 
 

Troides spp./Birdwing butterfly/Các loài Bướm phượng cánh chim

 

Phần D:

NGÀNH GIUN ĐỐT/P H Y L U M A N N E L I D A

I.

LỚP ĐỈA/CLASS HIRUDINOIDEA

1.

ARHYNCHOBDELLIDA/BỘ ĐỈA KHÔNG VÒI

1.1

Hirudinidae/Medicinal leech/Họ đỉa có hàm
 

Hirudo medicinalis/Đỉa

 

Phần E:

NGÀNH THÂN MỀM/P H Y L U M M O L L U S C A

I.

LỚP HAI MẢNH VỎ/CLASS BIVALVIA 

1.

MYTILOIDA/BỘ VẸM

1.1

Mytilidae/Marine mussels/Họ vẹm
 

Lithophaga lithophaga/Vẹm

 

2.

UNIONIDA/BỘ TRAI SÔNG

2.1

Unionidae/Freshwater mussels, pearly mussels/Họ trai sông
Conradilla caelata/Birdwing pearly/Trai ngọc cánh chim

 

 
 

Cyprogenia aberti/Edible naiad/Trai vỏ quạt

 
Dromus dromas/Dromedary naiad/Trai bướu

 

 
Epioblasma curtisi/Curtis’ naiad/Trai Cơtit

 

 
Epioblasma florentina/Yellow-blossom naiad/Trai vỏ vàng

 

 
Epioblasma sampsonii/Sampson’s naiad/Trai Samson

 

 
Epioblasma sulcata perobliqua/White cats paw mussel/Trai vuốt hổ

 

 
Epioblasma torulosa gubernaculum/Green-blossom naiad/Trai Tai tượng vỏ Xanh

 

 
 

Epioblasma torulosa rangiana/Tan-blossom naiad/Trai vỏ nâu nhạt

 
Epioblasma torulosa torulosa/Tuberculed-blossom naiad/Trai hình củ

 

 
Epioblasma turgidula/Turgid-blossom naiad/Trai vỏ phồng

 

 
Epioblasma walkeri/Brown-blossom naiad/Trai vỏ nâu

 

 
Fusconaia cuneolus/Fine-rayed pigtoe/Trai móng lợn tia mảnh

 

 
Fusconaia edgariana/Shini pigtoe/Trai móng lợn sáng

 

 
Lampsilis higginsii/Higgin’s eye/Trai mắt Hicgin

 

 
Lampsilis orbiculata orbiculata/Pink mucket/Trai Mucket hồng

 

 
Lampsilis satur/Plain pocket-book

 

 
Lampsilis virescens/Alabama lamp naiad

 

 
Plethobasus cicatricosus/White wartyback/Trai ngọc sần

 

 
Plethobasus cooperianus/Orange –footed pimpleback/Trai ngọc chân cam

 

 
 

Pleurobema clava/Club naiad/Trai hình gậy

 
Pleurobema plenum/Rough pigtoe/Trai Móng lợn xù xì

 

 
Potamilus capax/Fat pocketbook/Trai nước ngọt vỏ viền

 

 
Quadrula intermedia/Cumberland monkey face/Trai mặt khỉ Cumberland

 

 
Quadrula sparsa/Appalachian monkey face/Trai mặt khỉ

 

 
Toxolasma cylindrella/Pale lilliput naiad/Trai xám nhỏ

 

 
Unio nickliniana/Nicklin’s pearly mussel/Trai ngọc Tampi

 

 
Unio tampicoensis tecomatensis/Tampico pearly mussel/Trai ngọc Tampi

 

 
Villosa trabalis/Cumberland bean/Trai ngọc Cumberland

 

 

3.

VENERIDA/BỘ NGAO

3.1

Tridacnidae Giant clams/Họ ngao tai tượng
 

Tridacnidae spp./Giant Clams/Các loài trai tai tượng khổng lồ

 

II.

LỚP CHÂN BỤNG/CLASS GASTROPODA

1.

ARCHAEOGASTROPODA/BỘ CHÂN BỤNG CỔ

1.1

Haliotidae/Abalones/Họ bào ngư
 

 

Haliotis midae (Nam Phi)/Bào ngư midae

2.

MESOGASTROPODA/BỘ CHÂN BỤNG GIỮA

2.1

Strombidae/Queen conch/Họ ốc nhảy
 

Strombus gigas/Pink conch/Ốc xà cừ hồng

 

3.

STYLOMMATOPHORA/BỘ ỐC CẠN

3.1

Achatinellidae/Agate snails, oahu tree snails/Họ ốc sên
Achatinella spp./Little agate snails/Các loại ốc sên mã não nhỏ

 

 

3.2

Camaenidae/Green tree snail/Họ ốc cây
 

Papustyla pulcherrima/Manus emeral tree snails/Ốc sên bàn tay

 

Phần G:

Каталог: 001 -> DuLieu -> F.QUANLYHANHCHINH -> DIEUUOCQUOCTE
001 -> Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiện
001 -> Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007
DuLieu -> BỘ giáo dục và
001 -> Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +
001 -> Khảo sát tính hợp pháp Những sản phẩm gỗ nào là sản phẩm pháp định?
001 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuLieu -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 29
DuLieu -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số: 74/2008/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương