Số: 7049/btp-pbgdpl v/v hướng dẫn kiện toàntải về 16.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.75 Kb.
#813

BỘ TƯ PHÁPSố: 7049/BTP-PBGDPL

V/v hướng dẫn kiện toàn

Hội đồng phối hợp PBGDPL


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Thực hiện nhiệm vụ được Luật giao, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg) và Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp Trung ương. Hiện nay có 04 Bộ, ngành và 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong số này, Hội đồng nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kiện toàn với thành phần theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, tuy nhiên cũng có những Hội đồng có một số thành phần không theo quy định này. Để bảo đảm thực hiện Luật và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL như sau:

1. Các địa phương đã thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) theo Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL (gọi tắt là Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg), nhưng chưa kiện toàn Hội đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn Hội đồng cùng cấp theo quy định trên. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 05 tháng 10 năm 2013.

Đối với các địa phương đã kiện toàn Hội đồng nhưng còn thiếu thành phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, thì đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng cho phù hợp.

2. Thành lập, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ, cơ quan ngang Bộ

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL trước ngày Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực, thì căn cứ yêu cầu chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội đã thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL theo Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg, thì căn cứ yêu cầu chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc tiếp tục duy trì hoặc giải thể Hội đồng.

3. Sau khi thành lập, kiện toàn tổ chức, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp cần ban hành Quy chế hoạt động, kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là hướng dẫn về việc thành lập, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương - 58, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);

- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Đã ký


Nguyễn Thúy Hiền
tải về 16.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương