Số: 615/QĐ-ubndtải về 16.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.54 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCSố: 615/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Bình Phước, ngày 28 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định

số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo số 24-TB/TW ngày 05/5/2011 của Bộ Chính trị; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 334/BCH-PCT ngày 21/3/2012,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Huy Phong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Nước

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Phó Trưởng ban TT
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

GĐ Sở LĐTB&XH tỉnh

Phó Trưởng ban
4. Ông Hoàng Văn Huệ

Giám đốc Công an tỉnh

Ủy viên
5. Ông Nguyễn Trọng Ánh

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Ủy viên
6. Ông Phạm Công

Giám đốc Sở Tài chính

Ủy viên
7. Ông Nguyễn Văn Khánh

Chánh VP UBND tỉnh

Ủy viên
8. Ông Đỗ Văn Quang

Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên
9. Ông Võ Ngọc Thiện

Giám đốc BHXH tỉnh

Ủy viên
Mời các ông, bà có tên sau tham gia vào Ban Chỉ đạo:
1. Ông Nguyễn Văn Tính

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ủy viên
2. Ông Trần Văn Gôm

Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh

Ủy viên
3. Ông Huỳnh Thiện Hùng

CT Hội cựu Chiến binh tỉnh

Ủy viên

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 24 tỉnh thực hiện theo Quyết định số 62/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT -BQP-BLĐTBXH -BTC ngày 05/01/2012 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế ở campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương