Số: 522/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích6.69 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

Số: 522/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________


Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước

Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu

_______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Sông Đà;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Hoàng Trung HảiCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương