Số: 508/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.96 Kb.
#22393

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁISố: 508/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao kế hoạch bổ sung vốn năm 2006 Dự án Phát triển cơ sở

hạ tầng thiết yếu, Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã,

thôn và cộng đồng, Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc

Chương trình 135 tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-TTg ngày 18/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2006;

Căn cứ Thông báo số 9360/BKH-KTĐP< ngày 19/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo bổ sung vốn năm 2006 các dự án thuộc Chương trình 135 của tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 81/TTr-KHĐT ngày 10/4/2007,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch bổ sung vốn năm 2006 Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng, Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 tỉnh Yên Bái, với tổng vốn 24.720 triệu đồng, gồm:

1- Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu: 12.100 triệu đồng.

2- Dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng: 620 triệu đồng.

3- Dự án xây dựng trung tâm cụm xã: 12.000 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện: Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải làm chủ đầu tư phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện; các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH


Hoàng Xuân Lộctải về 13.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương