Sè: 497 qlkt/ubthtải về 13.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.68 Kb.
#21978

UBND tØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 497 qlkt/ubth

Thanh Ho¸, ngµy 18 th¸ng 06 n¨m 1980

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51 - LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 33 CP ngµy 04/02/1978 cña H§CP vÒ viÖc bæ sung nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn Nhµ n­íc cÊp huyÖn trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty V¨n ho¸ th«ng tin vµ Ban nghiªn cøu c¶i tiÕn qu¶n lý kinh tÕ tØnh vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý hiÖu s¸ch nh©n d©n huyÖn.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: C¸c hiÖu s¸ch nh©n d©n huyÖn tr­íc ®©y do C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch tØnh qu¶n lý, nay ®­îc chuyÓn giao cho Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn qu¶n lý trùc tiÕp vµ toµn diÖn. Trong thêi gian tr­íc m¾t tiÕn hµnh chuyÓn giao, hiÖu s¸ch nh©n d©n huyÖn Thä Xu©n cho UBND huyÖn Thä Xu©n qu¶n lý kÓ tõ ngµy 01/07/1980

Sau khi s¬ kÕt rót kinh nghiÖm ë Thä Xu©n sÏ tiÕn hµnh më réng cho c¸c huyÖn kh¸c. NhiÖm vô cña HiÖu s¸ch nh©n d©n huyÖn ®· ®­îc quy ®Þnh theo QuyÕt ®Þnh sè 45 - TTVH/Q§ ngµy 20/04/1979 cña Bé V¨n hãa th«ng tin.§iÒu 2: HiÖu s¸ch nh©n d©n huyÖn lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó ho¹t ®éng.

§iÒu 3: C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch tØnh cã tr¸ch nhiÖm:

- Bµn giao toµn bé tæ chøc vµ t¨ng c­êng c¸n bé, nÕu thiÕu ®Ó hiÖu s¸ch ®¶m nhiÖm c«ng viÖc vµ ho¹t ®éng ®­îc b×nh th­êng, tr¸nh t×nh tr¹ng kiªm nhiÖm vi ph¹m nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝch Nhµ N­íc ®· quy ®Þnh.

- Bµn giao toµn bé tµi s¶n (vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng, nhµ cöa kho tµng v.v...) ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng b×nh th­êng.

- §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh dë dang c«ng ty tiÕp tôc x©y dùng vµ bµn giao sau khi hoµn thµnh.§iÒu 4: VÒ chiÕt khÊu:

- C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch tØnh cïng víi Uû ban VËt gi¸ nghiªn cøu tû lÖ chiÕt khÊu cho tõng huyÖn vµ tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh.

- C«ng ty ph¸t hµnh s¸c tØnh ®¶m nhËn vËn chuyÓn s¸ch vµ v¨n ho¸ phÈm cho hiÖu s¸ch nh©n d©n huyÖn, nÕu huyÖn trùc tiÕp vËn chuyÓn th× C«ng ty ph¶i thanh to¸n toµn bé kho¶n chi phÝ ®ã.

§iÒu 5: ViÖc bµn giao ph¶i tiÕn hµnh nhanh gän, tµi s¶n ph¶i ®­îc kiÓm kª, ®¸nh gi¸, nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i nh­: C«ng nî, tµi s¶n thiÕu hôt ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt tr­íc khi bµn giao vµ theo ®óng nguyªn t¾c thñ tôc, chèng mäi lîi dông tham «, mÊt m¸t, ph©n t¸n tµi s¶n x· héi chñ nghÜa.

§iÒu 6: Ty V¨n ho¸ vµ th«ng tin, C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch tØnh, Ty Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n­íc, Ban Tæ chøc UBND tØnh, Ban nghiªn cøu c¶i tiÕn kinh tÕ víi UBND c¸c huyÖn vµ UBND huyÖn Thä Xu©n, «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy kÓ tõ ngµy ký./.

N¬i göi:

- Nh­ §iÒu 5 Q§

- Ban Th­êng trùc TØnh uû

(®Ó b¸o c¸o)- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

phã chñ tÞch
§· ký
Hµ V¨n Ban

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 13.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương