Số: 496/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
Số: 496/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v thành lập trường Phổ thông Trung học Phủ Lý

tỉnh Hà Nam


-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển Giáo dục - Đào tạo của địa phương và ý kiến hiệp y thống nhất của Bộ Giáo dục-Đào tạo tại Công văn số 5712/TCCB ngày 11 tháng 7 năm 1997;Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập trường Phổ thông Trung học Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Địa điểm của trường đặt tại xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng.
Điều 2. Trường Phổ thông Trung học Phủ Lý là đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân, do Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý trực tiếp toàn diện. Trường có tài khoản tại kho Bạc và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.
Điều 3. Trường Phổ thông Trung học Phủ Lý được tổ chức và hoạt động theo quy chế, điều lệ trường phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục- Đào tạo và quy định của Luật pháp Nhà nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo học sinh có trình độ Trung học phổ thông theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Trường do Hiệu trưởng phụ trách theo chế độ thủ trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng giúp việc. Biên chế của trường thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục được tỉnh giao kế hoạch hàng năm.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính- vật giá, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Công an tỉnh, Kho Bạc tỉnh, các ngành liên quan và UBND huyện Kim Bảng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


- Bộ GD-ĐT (để b/c);

CHỦ TỊCH

- Ban TVTU ( để b/c);

(Đã ký)

- Như điều 4;
- Lưu VP.

Phạm Quang Tôn

: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương