Số: 493/QĐ-ubnd-nđ Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2007tải về 15.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.85 Kb.
#21924
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

–––––––– –––––––––––––––––––––––––

Số: 493/QĐ-UBND-NĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Bé, ngụ số 41, đường Phạm Hữu Lầu, khóm 3, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

­­––––––––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đơn của ông Phạm Văn Bé (ông Bé sống chung nhà và được mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mịnh ủy quyền ngày 24/3/2005), nội dung khiếu nại yêu cầu được bồi thường 200m2 là đất thổ theo định mức và bồi thường đất theo giá năm 2006.Qua thẩm tra xác minh và giải quyết khiếu nại:

Theo phương án đền bù Khu Trung tâm Văn hóa Tỉnh được UBND Tỉnh phê duyệt số 316/UB-CT ngày 12/6/2001, hộ bà Nguyễn Thị Mịnh được bồi thường số tiền là 12.772.800 đồng. Bà Mịnh không thống và ủy quyền cho con là ông Phạm Văn Bé có đơn khiếu nại.

Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Ủy ban nhân dân thị xã Cao lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND.HC, giải quyết bồi thường đất cho ông Phạm Văn Bé diện tích 377,7 m2, gồm: 107,64 m2 đất ở theo hiện trạng nhà ở và sân vườn, bồi thường diện tích đất còn lại 270,06 m2 theo loại đất lâu năm. Ông Bé không đồng ý khiếu nại tiếp.

Kết quả phúc tra phần đất có diện tích 377,7m2 là của bà Nguyễn Thị Mịnh là mẹ của ông Bé (nay đã qua đời). Ngày 14/02/2006, gia đình gồm có 04 anh chị em của ông Bé đã thống nhất giao phần đất trên cho ông Bé sử dụng (có xác nhận của UBND phường 4, thị xã Cao Lãnh ngày 16/02/2006). Qua kết quả phúc tra đo đạc hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Bé (theo Biên bản ngày 26/02/2007); tổng diện tích đất ở là 146,46m2 (gồm có diện tích 101,10m2 đất nhà ở và 45,36m2 sân gạch tàu).

Từ những căn cứ trên, xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại báo cáo số 340/STC-TTr ngày 15 tháng 03 năm 2007 và ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Thông báo số 99/TB-VPUBND ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 140/QĐ-UBND.HC ngày 14/11/2006 của UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh):

- Điều chỉnh bồi thường 107,64 m2 đất ở và 270,06 m2 đất LN sang bồi thường 146,46 m2 đất ở theo thực tế sử dụng và 231,24 m2 đất LN cho hộ ông Phạm Văn Bé theo đơn giá Quyết định số 113/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND Tỉnh.

- Bố trí cho hộ ông Phạm Văn Bé 01 nền tái định cư tại Khu dân cư thuộc Trung tâm Văn hóa Tỉnh theo giá Quyết định số 113/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kễ từ ngày ký.

Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành Quyết định.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 và ông Phạm Văn Bé chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Thanh tra CP, Bộ Tài chính;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;- Lưu VT, PNC-TD (D).


PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Võ Trọng Nghĩa


tải về 15.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương