Số: 492/QĐ-ubnd-nđ Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2007tải về 17.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.09 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

–––––––– –––––––––––––––––––––––––

Số: 492/QĐ-UBND-NĐ Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 9 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Kim Hoa, ngụ số 41, đường Phạm Hữu Lầu, tổ 21, khóm 3, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

­­––––––––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đơn của bà Phạm Kim Hoa, nội dung khiếu nại Quyết định số 139/QĐ-UBND.HC ngày 14 tháng 11 năm 2006 của UBND thị xã Cao Lãnh; yêu cầu bồi thường đất theo giá năm 2006 và được bồi thường bổ sung cây trồng.Qua thẩm tra xác minh và giải quyết khiếu nại:

Theo phương án đền bù Khu Trung tâm Văn hóa Tỉnh được UBND Tỉnh phê duyệt số 316/UB-CT ngày 12/6/2001, hộ bà Phạm Kim Hoa được bồi thường số tiền là 17.837.688 đồng. Bà Hoa không thống nhất và có đơn khiếu nại.

Ngày 14/11/2006, ủy ban nhân dân thị xã Cao Lãnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND.HC, giải quyết bồi thường cho bà Phạm Kim Hoa diện tích 200 m2 đất ở, bác yêu cầu giải quyết đền bù theo mức giá tại thời điểm năm 2006. Bà Hoa không đồng ý khiếu nại tiếp.
Kết quả phúc tra theo Biên bản ngày 26/02/2007 đo đạc nhà và sân đang sử dụng thực tế của bà Phạm Kim Hoa trúng quy hoạch giải tỏa Khu Trung tâm Văn Hóa Tỉnh như sau:

- Diện tích nhà ở : 64,8 m2

- Diện tích sân gạch tàu : 32,0 m2

- Diện tích lối đi : 24,3 m2

––––––––––––––––

Cộng : 121,1 m2

Về yêu cầu được bố trí tái định cư tại Khu dân cư thuộc Trung tâm Văn hóa Tỉnh ở phường 4, Thành phố Cao Lãnh của hộ bà Phạm Kim Hoa là chính đáng và phù hợp quy hoạch bố trí nền đất ở của Thành phố.
Về bồi thường bổ sung cây trồng qua xác minh hiện trạng tại đất của bà Phạm Kim Hoa cho thấy thực tế trên đất của bà Hoa có 01 cây xoài loại B, 03 cây dừa loại A. Riêng 01 cây mít còn nhỏ được xác định là trồng sau quy hoạch.

Từ những căn cứ trên, xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại báo cáo số 339/STC-TTr ngày 15 tháng 03 năm 2007 và ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Thông báo số 99/TB-VPUBND ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 139/QĐ-UBND.HC ngày 14/11/2006 của UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) giải quyết:

- Điều chỉnh bồi thường 200 m2 đất ở sang bồi thường 121,1 m2 đất ở theo hiện trạng sử dụng và 78,9 m2 đất LN cho hộ bà Phạm Kim Hoa theo đơn giá Quyết định số 113/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND Tỉnh.

- Bố trí cho hộ bà Phạm Kim Hoa 01 nền tái định cư tại Khu dân cư thuộc Trung tâm Văn hóa Tỉnh theo giá Quyết định số 113/2005/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND Tỉnh.

- Bồi thường bổ sung cho bà Phạm Kim Hoa 01 cây xoài loại B và 03 cây dừa loại A do trước đây kê khai thiếu.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kễ từ ngày ký.

Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành Quyết định.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 và bà Phạm Kim Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Thanh tra CP, Bộ Tài chính;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;- Lưu VT, PNC-TD (D).


PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Võ Trọng Nghĩa

.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương