Số: 490/QĐ-ubndtải về 23.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.57 Kb.
#21872

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 490/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 02 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ để giao đất ở thu tiền

sử dụng đất tại xã Tân Phong-huyện Bình Xuyên
ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 9/4/2008, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/10/2010; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 112/TT-STC ngày 14/2/2014 (có biên bản thẩm định kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá QSDĐ để giao đất ở thu tiền sử dụng đất tại xã Tân Phong-huyện Bình Xuyên, nội dung cụ thể như sau:

TT

Khu vực, vị trí

Số thửa

D.tích

(m2)

Giá thẩm định (đ/m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

1

Khu LK:5

 

 

 

 

-

Lô số 5: thửa số 12 và 13

2

177

3.000.000

3.000.000

-

Lô số 5: thửa số 24

1

138

2.800.000

2.800.000

-

Lô số 5: từ thửa số 14 đến thửa số 23

10

1.045

2.500.000

2.500.000

2

Khu LK:6

 

195-

Lô số 6: Thửa số 1 và 11

2

195

3.000.000

3.000.000

Giá đấu giá QSDĐ nêu trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng.

Vị trí, diện tích các ô đất thể hiện tại QHCT tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Bình Xuyên phê duyệt tại quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 26/12/2013.Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ quyết định này, UBND huyện Bình Xuyên: chỉ đạo thực hiện, tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ; giao đất và cấp giấy CNQSDĐ cho các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ theo quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ tr­ưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu t­ư, Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; Chủ tịch UBND xã Tân Phong và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Duy Thành
Каталог: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 23.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương