Số 474/snv-vp tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010tải về 25.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.17 Kb.
#21595
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ NỘI VỤSố 474/SNV-VP TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010


Về chế độ thông tin báo cáo và

xây dựng kế hoạch công tác.


Kính gởi:

- Trưởng phòng Nội vụ quận – huyện;


- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

(Chánh Văn phòng) sở - ngành;


- Trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ.


Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Sở về chế độ thông tin báo cáo và xây dựng kế hoạch (chương trình) công tác, đồng thời để phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở được kịp thời, Giám đốc Sở Nội vụ quy định việc thông tin báo cáo và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đối với các phòng, ban, đơn vị (sau đây gọi tắt là đơn vị), như sau:

I. Báo cáo và Kế hoạch (chương trình) công tác định kỳ:

1. Báo cáo và Kế hoạch (chương trình) công tác định kỳ các đơn vị:

a) Nội dung báo cáo: tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm, riêng báo cáo 6 tháng và báo cáo năm kèm theo Phụ lục.

b) Thời gian:

- Tuần: trước 14 giờ, thứ sáu hàng tuần (đối với các đơn vị trực thuộc Sở).

- Tháng: ngày 25 của tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

- Quý, 6 tháng, 9 tháng: ngày 20 của tháng 3, 6, 9.

- Năm: ngày 10 tháng 12.

c) Nơi nhận: Văn phòng Sở.

2. Báo cáo và Kế hoạch (chương trình) công tác định kỳ của Sở Nội vụ được quy định như sau:

a) Lịch công tác tuần:

Căn cứ Chương trình công tác tháng, chỉ đạo của Giám đốc, Lịch công tác tuần của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, sau khi đã lấy ý kiến của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở, Văn phòng Sở dự thảo Lịch công tác tuần, trình Giám đốc quyết định và thông báo cho các Đơn vị trực thuộc biết chậm nhất vào chiều Thứ Hai của tuần.

Các Đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu làm việc với Giám đốc hoặc các Phó giám đốc Sở để giải quyết công việc trong tuần, phải có văn bản đăng ký với Văn phòng Sở vào ngày Thứ Sáu tuần trước.

b) Báo cáo và Chương trình công tác tháng, quý I, 6 tháng và 9 tháng:

Căn cứ vào Báo cáo và Kế hoạch (Chương trình) công tác tháng, quý I, 6 tháng và 9 tháng của các đơn vị và ý kiến Phó Giám đốc phụ trách, Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng dự thảo thông qua Giám đốc Sở và ngày 01 hàng tháng.3. Báo cáo Tổng kết và Kế hoạch năm:

Căn cứ vào Báo cáo Tổng kết và Kế hoạch năm của các đơn vị, Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng dự thảo thông qua Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo kế hoạch, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến để Chánh Văn phòng Sở hoàn chỉnh dự thảo và trình Giám đốc Sở thông qua vào ngày 20 tháng 12 hàng năm, kèm theo danh sách các đơn vị có nộp báo cáo – kế hoạch (tuần, tháng, quý, năm) đúng hạn, trễ hạn hoặc không gởi (đồng gởi Hội đồng thi đua Sở).

4. Nơi nhận: Bộ Nội vụ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban giám đốc, các Đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan.

II. Báo cáo và Kế hoạch (chương trình) công tác chuyên đề:

1. Nội dung: căn cứ chức trách, nhiệm vụ được phân công để thực hiện nội dung báo cáo theo quy định của Bộ ngành Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành có liên quan.

2. Thời hạn nộp báo cáo: theo quy định của cơ quan yêu cầu báo cáo.

3. Đơn vị thực hiện: các Đơn vị chức năng có liên quan thuộc Sở.

4. Nơi nhận: Văn phòng (kèm file gởi: Y/Văn phòng/Thông tin chung).

III. Báo cáo và Kế hoạch (chương trình) công tác đột xuất:

1. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề đột xuất, khẩn cấp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành thì các đơn vị, các cá nhân có liên quan báo cáo ngay cho Giám đốc Sở bằng biện pháp nhanh nhất.

2. Nội dung báo cáo gồm: tóm tắt diễn biến vụ việc; nguyên nhân phát sinh vụ việc; những biện pháp đã thực hiện để xử lý; kết quả; kiến nghị giải quyết.

3. Thời hạn nộp báo cáo: theo quy định của Giám đốc Sở.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng Sở là đơn vị quản lý Báo cáo, Kế hoạch, Chương trình công tác của Sở, có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác của Sở; định kỳ tháng, quí, báo cáo Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở kết quả việc thực hiện Báo cáo, Kế hoạch, Chương trình công tác của các Đơn vị. Khi có sự điều chỉnh Kế hoạch, Chương trình công tác, Chánh văn phòng Sở phải thông báo kịp thời cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở và thủ trưởng các Đơn vị biết.2. Hàng tháng, quý, sáu tháng và năm, các đơn vị thuộc Sở rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung công việc đã ghi trong Kế hoạch, Chương trình công tác; báo với Văn phòng Sở tiến độ, kết quả xử lý các đề án, công việc do đơn vị mình chủ trì; các đề án, công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung các đề án, công việc trong kế hoạch, Chương trình công tác thời gian tới.

3. Trách nhiệm của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Chánh Văn phòng) sở - ngành, Trưởng phòng Nội vụ quận – huyện và Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc:

- Cập nhật các số liệu kế hoạch, số liệu ước thực hiện kỳ báo cáo, số liệu thực hiện chính thức để phục vụ công tác thống kê, tra cứu thông tin của Sở.

- Căn cứ quy định về chế độ báo cáo và xây dựng kế hoạch, chương trình này mà ban hành quy định cụ thể tại Đơn vị cho phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành đơn vị. Bố trí bộ phận làm đầu mối thống nhất các số liệu báo cáo; phân công cán bộ, nhân viên tổng hợp để thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác công tác báo cáo của Đơn vị. Thông báo cho Văn phòng Sở về phân công nhân sự để thuận tiện trong liên lạc, thông tin.

- Cán bộ, công chức ngành Nội vụ căn cứ nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ trưởng Đơn vị mình.4. Việc chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tại quy định này được đưa vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm của thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc; của tập thể và cá nhân cán bộ công chức thuộc Sở.

5. Tất cả các loại báo cáo, kế hoạch (chương trình) công tác phải kèm file gởi: Y/Văn phòng/Thông tin chung hoặc mail: vuhuy0909@yahoo.com.vn (đ/c Vũ Văn Huy – Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Sở), đồng gởi mail: sonpthanh@tphcm.gov.vn (đ/c Phan Thanh Sơn – Phó Chánh Văn phòng Sở).

6. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy định này. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất với Giám đốc để được chỉ đạo giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (kèm 06 mẫu báo cáo)./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc “để biết”;

- Các Phó Giám đốc Sở

“để chỉ đạo thực hiện”;

- Lưu.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Công Luận
Каталог: layouts -> LacVietBIO -> fckUpload
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 25.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương