Số: 462 /ubnd-kstt v/v xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013tải về 11.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.09 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 462 /UBND-KSTT


V/v xây dựng kế hoạch rà soát

quy định, thủ tục hành chính


Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:  • Thủ trưởng các sở, ban, ngành;

  • Chủ tịch UBND các quận, huyện;

  • Chủ tịch UBND các phường, xã.

Để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính theo quy định tại Chương V Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch rà soát trọng tâm các quy định, thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Về phạm vi, số lượng: để đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tránh rà soát hình thức, các đơn vị chỉ lựa chọn từ 1 đến 5 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình, trong đó chú trọng lựa chọn số thủ tục hành chính qua phát hiện hoặc theo thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức còn rườm rà, khó thực hiện, là rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

- Kế hoạch cần xác định rõ căn cứ lựa chọn, thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện, dự kiến sản phẩm và phải đảm bảo kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với việc cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

- Kinh phí rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 7883/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố về việc quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Riêng đối cấp huyện, cấp xã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã tiến hành lựa chọn và xây dựng kế hoạch rà soát trên cơ sở bộ thủ tục hành chính chung hiện hành.

Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính sau khi ban hành đề nghị gửi về UBND thành phố trước ngày 20 tháng 01 năm 2013 để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Kiểm soát TTHC;

- Lưu: VT, KSTT.CHỦ TỊCHVăn Hữu Chiến

: images -> danang -> file -> V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ubnd thành phố ĐÀ NẴng văn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm hành chính quận Sơn Trà
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng số 15/2014/QĐ-ubnd
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương