Số: 456 -tb/Đtn-vp đOÀn tncs hồ chí minhtải về 17.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích17.36 Kb.
#21313

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN NHÀ BÈ

***

Số: 456 -TB/ĐTN-VPĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Nhà Bè, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc nhận xét công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Xã Đoàn Nhơn Đức năm 2015

----------------------------


Căn cứ quá trình theo dõi, chỉ đạo hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Xã Đoàn Nhơn Đức; qua quá trình kiểm tra thực tế, Ban Thường vụ Huyện Đoàn nhận xét về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Xã Đoàn Nhơn Đức trong năm 2015, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

1. Mặt được:

- Thực hiện tốt việc triển khai cho đoàn viên tham gia học tập Chủ trương, Chính sách, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Có triển khai thực hiện đều các mảng của công tác giáo dục đến Đoàn viên thanh niên.

2. Những vấn đề cần lưu ý:

- Cần quan tâm, đầu tư thêm các giải pháp sáng tạo mới.3. Mô hình, giải pháp sáng tạo:

- Mô hình Vườn rau nhớ Bác.

- Mô hình Tủ sách lý tưởng Đảng.
II. HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO:

1. Mặt được:

- Tận dụng được nhiều nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện: nâng cấp tuyến hẻm; chăm lo cho thiếu nhi, gia đình chính sách…

- Tổ chức được nhiều hoạt động thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia.

2. Những vấn đề cần lưu ý:

- Cần quan tâm công tác thu hồi nợ từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Cần quan đầu, đầu tư nâng chất hoạt động tại cơ sở.

3. Mô hình, giải pháp sáng tạo:

- Giải pháp Góc việc làm thanh niên.

- Mô hình 1 giờ tình nguyện.

- Mô hình Cây cầu mơ ước.

- Mô hình Đoàn tiếp hạnh phúc thanh niên công nhân.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ TẬP HỢP THANH NIÊN:

1. Mặt được:

- Thực hiện công tác xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị, thể hiện tốt vai trò Đoàn tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền.2. Những vấn đề cần lưu ý:

- Cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn các giải pháp sáng tạo mới.

- Cần quan tâm thực hiện tốt hơn công tác Đoàn vụ.

3. Mô hình, giải pháp sáng tạo:

- Mô hình Bí thư Chi đoàn là Chi ủy viên.

- Mô hình Ươm mầm xanh tương lai.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

1. Mặt được:

- Thực hiện tốt công tác tham mưu, thỉnh thị ý kiến cấp ủy, Đoàn cấp trên.2. Những vấn đề cần lưu ý:

- Cần quan tâm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng tiến độ.


V. KẾT QUẢ THI ĐUA:

- Điểm đạt được: 902 điểm (xếp hạng 4/7).

- Xếp loại: Xuất sắc.
Trên đây là thông báo nhận xét về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Xã Nhơn Đức năm 2015.


Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện Đoàn;

- Đảng ủy Xã Nhơn Đức;

- Xã Đoàn Nhơn Đức;

- Lưu VT.


TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ


Đỗ Minh Toàn


tải về 17.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương