Số: 445/QĐ-ubndtải về 19.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích19.96 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 445/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 12 tháng 3 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư khu vực giải tỏa xây dựng Trung tâm

thương mại Phú Riềng tại xã Phú Riềng, huyện Phước Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm thương mại Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr-STC-GCS ngày 01/3/2007, theo Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 24/01/2007 của UBND huyện Phước Long,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực giải tỏa xây dựng Trung tâm thương mại Phú Riềng tại xã Phú Riềng, huyện Phước Long, cụ thể như sau:

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng theo quy định tại Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Địa điểm, quy mô và kết cấu hạ tầng khu tái định cư thực hiện theo Quyết định số 1050/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm thương mại Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phước Long.

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản cho các hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 18/6/2006 của UBND tỉnh về việc quy định, điều chỉnh quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Đơn giá bồi thường về đất:

Căn cứ Biên bản họp thông qua giá đất Trung tâm thương mại Phú Riềng xã Phú Riềng, huyện Phước Long lập ngày 20/12/2006, UBND tỉnh quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất như sau:

3.1. Đơn giá bồi thường đất ở:


Đường

Đơn giá (đồng/m2)

Ghi chú

Đường ĐT 312Vị trí 1

1.400.000

Tiếp giáp HLBVĐB vào 30 m

Vị trí 2

1.000.000

Cách HLBVĐB trên 30 m - 100 m

Vị trí 3

800.000

Cách HLBVĐB trên 100 m - 150 m

Vị trí 4

500.000

Cách HLBVĐB trên 150 m - 200 m

3.2. Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp: Xác định theo quy định tại Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007.4. Đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với đất tái định cư giao cho các hộ gia đình, cá nhân: Giao đơn vị chủ đầu tư lập phương án giá thu tiền sử dụng đất và trình phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Thương mại & Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương