Sè 42/2002/Q§-bnn, ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnhtải về 49.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích49.66 Kb.
C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

lÜnh vùc N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

-------------------------------------------------------------

QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng

Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n


Sè 42/2002/Q§-BNN, ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002

VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh

------***------


Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng hµng ho¸”;

- C¨n cø vµo Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 135/1999/Q§-BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1999;

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr­ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Nay ban hµnh c¸c tiªu chuÈn ngµnh sau:

1. 10 TCN 515-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ chuét h¹i lóa cña c¸c thuèc trõ chuét.

2. 10 TCN 516-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bÖnh th¸n th­ h¹i xoµi cña c¸c thuèc trõ bÖnh.

3. 10 TCN 517-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bÖnh gi¶ s­¬ng mai h¹i c©y hä bÇu bÝ cña c¸c thuèc trõ bÖnh.

4. 10 TCN 518-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bä xÝt muçi h¹i chÌ cña c¸c thuèc trõ s©u.

5. 10 TCN 519-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ s©u khoang h¹i ®Ëu ®ç cña c¸c thuèc trõ s©u.

6. 10 TCN 520-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ rÖp s¸p h¹i cµ phª cña c¸c thuèc trõ s©u.

7. 10 TCN 521-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i rau hä thËp tù cña c¸c thuèc trõ s©u.

8. 10 TCN 522-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ nhÖn l«ng nhung h¹i c©y v¶i cña c¸c thuèc trõ nhÖn.

9. 10 TCN 523-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ nhÖn h¹i c©y cã mói cña c¸c thuèc trõ nhÖn.

10. 10 TCN 524-2002 Thuèc trõ cá 2,4D
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.
§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng : §· ký

Nhãm B & C

Tiªu chuÈn ngµnh 10 TCN 521- 2002KH¶O NGHIÖM TR£N §åNG RUéNG
HIÖU LùC PHßNG Trõ s©u xanh b­ím tr¾ng

h¹i C¢Y rau hä thËp tù CñA C¸C

THUèC Trõ s©u

Bio - Test of insecticide against white butterfly


on cruciferous vegetable in the field
1. Quy ®Þnh chung:
1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc phßng trõ s©u xanh b­ím tr¾ng (Pieris rapae Lin.) h¹i rau hä thËp tù cña c¸c thuèc trõ s©u ®· cã vµ ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.
1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®iÒu 11 cña Quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, d­ l­îng thuèc BVTV vµ kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi nh»m môc ®Ých ®¨ng ký t¹i ViÖt nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02/12/1998 cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n.
1.3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm: C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ruéng rau ®· tõng cã s©u xanh b­ím tr¾ng g©y h¹i; trªn c¸c gièng dÔ bÞ loµi s©u nµy g©y h¹i; t¹i c¸c vô cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña s©u xanh b­ím tr¾ng vµ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm ®¹i diÖn cho vïng sinh th¸i.
C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (®Êt, ph©n bãn, mËt ®é trång, c¸ch ch¨m sãc kh¸c ...) ph¶i ®ång ®Òu trªn mçi « kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c t¹i ®Þa ph­¬ng.
1.4. C¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp vµ diÖn réng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë Ýt nhÊt hai vïng sinh th¸i ®¹i diÖn cho khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh
kh¶o nghiÖm diÖn hÑp tr­íc. NÕu nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc tõ nh÷ng kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp ®¹t yªu cÇu th× míi ®­îc thùc hiÖn c¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng.
2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:
2.1. Bè trÝ c«ng thøc kh¶o nghiÖm:

C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia thµnh 3 nhãm:


- Nhãm 1: C«ng thøc thuèc kh¶o nghiÖm lµ c¸c nh÷ng lo¹i thuèc ®Þnh kh¶o nghiÖm ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau, ph­¬ng ph¸p sö dông kh¸c nhau, hoÆc nh÷ng d¹ng thµnh phÈm kh¸c nhau ... cña mét hay nhiÒu lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.
- Nhãm 2: C«ng thøc thuèc so s¸nh lµ lo¹i thuèc cã kiÓu t¸c dông t­¬ng tù víi c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm, ®· ®­îc ®¨ng ký sö dông ë ViÖt Nam vµ ®ang ®­îc dïng phæ biÕn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i rau hä thËp tù.
- Nhãm 3: C«ng thøc thuèc ®èi chøng lµ c¸c « kh¶o nghiÖm kh«ng sö dông bÊt kú lo¹i thuèc BVTV nµo vµ ®­îc phun b»ng n­íc l· (nÕu lµ thuèc dïng ®Ó phun).
Kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ theo ph­¬ng ph¸p khèi ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®· ®­îc quy ®Þnh trong thèng kª sinh häc.
2.2. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:
- §èi víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: diÖn tÝch cña mçi « kh¶o nghiÖm lµ 20 - 30 m2, sè lÇn nh¾c l¹i tõ 3 - 4 lÇn.

- §èi víi kh¶o nghiÖm « lín diÖn réng : diÖn tÝch cña mçi « kh¶o nghiÖm lµ 200- 300 m2 (tèi thiÓu lµ 200 m2) vµ kh«ng cÇn nh¾c l¹i.


H×nh d¹ng c¸c « kh¶o nghiÖm nªn cã d¹ng h×nh vu«ng hay h×nh ch÷ nhËt nh­ng chiÒu dµi kh«ng ®­îc lín gÊp ®«i chiÒu réng lµ thÝch hîp.
Gi÷a c¸c « cÇn cã kho¶ng c¸ch ly hîp lý ®Ó tr¸nh thuèc bay tõ « nµy sang « kh¸c (th«ng th­êng kho¶ng c¸ch nµy lµ 0.5m).
2.3. TiÕn hµnh phun, r¶i thuèc:
2.3.1. Thuèc ph¶i ®­îc xö lý ®óng vÞ trÝ (nh­ phun lªn t¸n l¸ nªn chó ý phun ®Òu 2 mÆt l¸, phun kü nân l¸ n¬i s©u xanh b­ím tr¾ng th­êng g©y h¹i ®èi víi thuèc n­íc, hoÆc bãn vµo rÔ ®èi víi thuèc h¹t ...), ®óng l­îng thuèc ®· quy ®Þnh cho mçi « vµ ®ång ®Òu trªn toµn « kh¶o nghiÖm. L­îng thuèc dïng ®­îc tÝnh theo kg hay lÝt chÕ phÈm/ha, hoÆc tÝnh theo g ho¹t chÊt/ha hoÆc tÝnh theo nång ®é (%).
2.3.2.L­îng n­íc dïng ph¶i theo h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i thuèc còng nh­ c¸ch thøc t¸c ®éng cña chóng vµ phï hîp víi giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y, ®¶m b¶o

sao cho giät n­íc thuèc ®­îc ph©n bè ®Òu trªn t¸n l¸ c©y. C¸c sè liÖu vÒ l­îng thuèc thµnh phÈm vµ l­îng n­íc thuèc (l/ha) dïng ®Ó xö lý cÇn ®­îc ghi râ. Th­êng l­îng n­íc thuèc dïng tõ 400 - 600 l/ha.


§èi víi thuèc r¶i hoÆc xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p kh¸c th× xö lý theo khuyÕn c¸o cña nhµ s¶n xuÊt thuèc.
2.3.3. Trong thêi gian lµm kh¶o nghiÖm, nhÊt thiÕt kh«ng ®­îc xö lý mét lo¹i thuèc trõ s©u nµo trªn ruéng kh¶o nghiÖm. NÕu ruéng kh¶o nghiÖm b¾t buéc ph¶i sö dông thuèc ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i kh¸c nh­: bÖnh, cá d¹i ... th× thuèc ®­îc dïng ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i nµy ph¶i kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn thuèc kh¶o nghiÖm vµ ph¶i ®­îc phun r¶i ®Òu trªn tÊt c¶ c¸c « kh¶o nghiÖm, kÓ c¶ « ®èi chøng. C¸c tr­êng hîp trªn (nÕu cã) ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i.


  1. Khi xö lý thuèc, cÇn dïng c¸c c«ng cô phun, r¶i thuèc thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm. Ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô phun r¶i thuèc.

2.3.5. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng h­íng dÉn sö dông cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ phï hîp víi môc ®Ých kh¶o nghiÖm.


NÕu trong h­íng dÉn sö dông kh«ng khuyÕn c¸o cô thÓ thêi ®iÓm xö lý th× cã thÓ phun, r¶i thuèc vµo lóc s©u xanh b­ím tr¾ng xuÊt hiÖn tuæi nhá (tuæi 1 - 2) vµ mËt ®é kho¶ng 0,5 - 1 con/c©y vµ ph¶i ®ång ®Òu trong ruéng kh¶o nghiÖm.

Sè lÇn xö lý: th­êng lµ 1 lÇn, hoÆc cã thÓ nhiÒu h¬n tïy vµo ®Æc ®iÓm cña thuèc vµ yªu cÇu kh¶o nghiÖm. Sè lÇn xö lý vµ ngµy xö lý cÇn ®­îc ghi l¹i.


2.4. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:
2.4.1. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®èi víi s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i rau hä thËp tù:

2.4.1.1. Sè ®iÓm ®iÒu tra:
  • §èi víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: theo dâi 5 ®iÓm cè ®Þnh trong « trªn hai ®­êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 4 c©y.

  • §èi víi kh¶o nghiÖm diÖn réng: theo dâi 10 ®iÓm cè ®Þnh trªn « trªn hai ®­êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 4 c©y.

2.4.1.2. Thêi ®iÓm ®iÒu tra:


Thêi ®iÓm quan s¸t tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm t¸c ®éng cña thuèc, lo¹i thuèc vµ yªu cÇu cô thÓ cña kh¶o nghiÖm. Th«ng th­êng quan s¸t tr­íc khi xö lý vµ 1, 3, 7 ngµy sau xö lý thuèc.
2.4.1.3. ChØ tiªu ®iÒu tra: Sè s©u non xanh b­ím tr¾ng sèng t¹i c¸c thêi ®iÓm ®iÒu tra
2.4.1.4. Xö lý sè liÖu:
HiÖu lùc cña thuèc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Henderson - Tilton
Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm diÖn hÑp cÇn ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. Nh÷ng kÕt luËn cña kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc rót ra tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª ®ã.


  1. §¸nh gi¸ ®éc tÝnh cña thuèc ®Õn c©y trång.

CÇn ®¸nh gi¸ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu cña thuèc (nÕu cã) ®Õn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn c©y trång. Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ.


C¸c chØ tiªu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t nh­ ®é ch¸y l¸, qu¨n l¸, sù thay ®æi mµu s¾c l¸ ... th× ph¶i ®¸nh gi¸ theo thang ph©n cÊp ë phÇn phô lôc.

Mäi triÖu chøng g©y h¹i hoÆc kÝch thÝch cña thuèc ®èi víi c©y trång cÇn ®­îc m« t¶ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt.


2.4.3. NhËn xÐt t¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c:
CÇn ghi chÐp tØ mØ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù xuÊt hiÖn hay mÊt ®i cña c¸c lo¹i s©u, bÖnh, cá d¹i còng nh­ nh÷ng sinh vËt kh«ng thuéc ®èi t­îng phßng trõ (c¸c loµi kÎ thï tù nhiªn, ®éng vËt cã Ých, ®éng vËt hoang d· ...) .
2.4.4. Quan s¸t vµ ghi chÐp vÒ thêi tiÕt:
Ghi chÐp cô thÓ c¸c sè liÖu vÒ «n, Èm ®é, l­îng m­a trong suèt thêi gian kh¶o nghiÖm t¹i tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt.
NÕu ®Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm kh«ng gÇn tr¹m khÝ t­îng, ph¶i ghi tØ mØ t×nh h×nh thêi tiÕt lóc tiÕn hµnh xö lý thuèc vµ c¸c ngµy sau ®ã nh­: n¾ng h¹n, m­a, lôt b·o ...
3. B¸o c¸o, vµ c«ng bè kÕt qu¶:
3.1. Néi dung b¸o c¸o:

- Tªn kh¶o nghiÖm (ghi cô thÓ s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i c©y rau g×, nÕu cã thÓ).

- §¬n vÞ tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm.

- Thêi gian tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm.

- Yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm.

- §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm.

+ §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm.

+ Néi dung kh¶o nghiÖm.

+ §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång, gièng ...

+ §Æc ®iÓm thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm.

+ T×nh h×nh ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i rau hä thËp tù trong khu kh¶o nghiÖm.

- Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm.

+ C«ng thøc kh¶o nghiÖm.

+ Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm.

+ Sè lÇn nh¾c l¹i.

+ KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm.

+ Dông cô phun r¶i.

+ L­îng thuèc dïng: g ho¹t chÊt/ha hoÆc kg, lÝt thuèc th­¬ng phÈm/ha.

+ L­îng n­íc thuèc dïng (l/ha).

+ Ngµy xö lý thuèc.

+ Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.

- KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm.

+ C¸c b¶ng sè liÖu.

+ §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

+ NhËn xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc ®Õn c©y trång (xem phô lôc), sinh vËt cã Ých vµ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c(nÕu cã).

- KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.


3.2. C«ng bè kÕt qu¶:
§¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o nghiÖm ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm sè liÖu ®­a ra trong b¸o c¸o.

§èi víi c¸c kh¶o nghiÖm thuèc trõ s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i rau hä thËp tù mµ ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, Côc BVTV tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt khi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã thuèc xin ®¨ng ký.


Phô lôc:
B¶ng ph©n cÊp møc ®é ®éc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y rau hä thËp tù.
CÊp TriÖu chøng nhiÔm ®éc cña c©y

1 C©y b×nh th­êng.

2 Ngé ®éc nhÑ - Sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ.

3 Cã triÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng nh×n thÊy b»ng m¾t.

4 TriÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt.

5 C©y biÕn mµu, thuèc g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt.

6 Thuèc lµm gi¶m n¨ng suÊt Ýt.

7 Thuèc g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt .

8 TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn ®Õn lµm chÕt c©y.

9 C©y bÞ chÕt hoµn toµn.Tµi liÖu tham kh¶o
  1. Ciba Geigy. Manual for field trials in plant protection - Third edition 1992.

  2. Mai ThÞ Ph­¬ng Anh vµ CTV. Rau vµ trång rau - Gi¸o tr×nh cao häc, Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp Hµ néi, 1996.

  3. ViÖn B¶o VÖ Thùc VËt KÕt qu¶ ®iÒu tra c«n trïng ë MiÒn B¾c -Viªt Nam 1967-1968. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp 1976.

  4. ViÖn B¶o VÖ Thùc VËt. KÕt qu¶ ®iÒu tra c«n trïng ë c¸c tØnh phÝa Nam 1977-1978 . Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp 1999.

  5. ViÖn B¶o vÖ thùc vËt. TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu b¶o vÖ thùc vËt 1996 - 2000. Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp 2000.KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng : §· ký
: lists -> bonongnghiep news -> attachments
attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
attachments -> VÀ phát triển nông thôN
attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương