Sè 42/2002/Q§-bnn, ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnhtải về 50.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích50.1 Kb.
C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

lÜnh vùc N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

-------------------------------------------------------------

QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng

Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n


Sè 42/2002/Q§-BNN, ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002

VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh

------***------


Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng hµng ho¸”;

- C¨n cø vµo Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 135/1999/Q§-BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1999;

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr­ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm,
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Nay ban hµnh c¸c tiªu chuÈn ngµnh sau:

1. 10 TCN 515-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ chuét h¹i lóa cña c¸c thuèc trõ chuét.

2. 10 TCN 516-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bÖnh th¸n th­ h¹i xoµi cña c¸c thuèc trõ bÖnh.

3. 10 TCN 517-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bÖnh gi¶ s­¬ng mai h¹i c©y hä bÇu bÝ cña c¸c thuèc trõ bÖnh.

4. 10 TCN 518-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ bä xÝt muçi h¹i chÌ cña c¸c thuèc trõ s©u.

5. 10 TCN 519-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ s©u khoang h¹i ®Ëu ®ç cña c¸c thuèc trõ s©u.

6. 10 TCN 520-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ rÖp s¸p h¹i cµ phª cña c¸c thuèc trõ s©u.

7. 10 TCN 521-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ s©u xanh b­ím tr¾ng h¹i rau hä thËp tù cña c¸c thuèc trõ s©u.

8. 10 TCN 522-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ nhÖn l«ng nhung h¹i c©y v¶i cña c¸c thuèc trõ nhÖn.

9. 10 TCN 523-2002 Quy ph¹m kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng hiÖu lùc phßng trõ nhÖn h¹i c©y cã mói cña c¸c thuèc trõ nhÖn.

10. 10 TCN 524-2002 Thuèc trõ cá 2,4D
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.
§iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng : §· ký


Nhãm B&C


Tiªu chuÈn ngµnh 10 TCN519- 2002
Quy ph¹m

kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng

hiÖu lùc trõ s©u khoang

h¹i c©y ®Ëu ®ç cña c¸c thuèc trõ s©u

Bio -test of insecticides against cut worm

on beans in the field1. Quy ®Þnh chung:
1.1. Quy ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc phßng trõ s©u khoang (Spodoptera litura Fab.) h¹i ®Ëu ®ç (gåm: ®Ëu t­¬ng, ®Ëu xanh, ®Ëu tr¾ng, ®Ëu ®en, l¹c...) cña c¸c lo¹i thuèc trõ s©u ®· cã hoÆc ch­a cã trong danh môc c¸c lo¹i thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam.
1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c c¬ së kh¶o nghiÖm cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®iÒu 11 cña Quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, d­ l­îng thuèc BVTV vµ kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi nh»m môc ®Ých ®¨ng ký t¹i ViÖt nam ban hµnh kÌm quyÕt ®Þnh sè 193/1998/Q§/BNN-BVTV ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
1.3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

- C¸c kh¶o nghiÖm cÇn ®­îc tiÕn hµnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi (gièng, thêi vô, ph©n bãn ...) cho sù ph¸t triÓn cña s©u khoang.

- C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (lo¹i ®Êt, ®é dèc vµ mµu mì cña ruéng ®Ëu ®ç, ph©n bãn, mËt ®é trång, c¸ch ch¨m sãc....) ph¶i ®ång ®Òu trªn toµn khu kh¶o nghiÖm vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña quy tr×nh kh¶o nghiÖm. T¹i khu ruéng dù ®Þnh chän ®Ó kh¶o s¸t thuèc cÇn n¾m râ nh÷ng lo¹i thuèc ®· sö dông tr­íc khi kh¶o nghiÖm nÕu cã, tèt nhÊt lµ kh«ng nªn thùc hiÖn ë nh÷ng ruéng mµ ngay tr­íc ®ã ®· sö dông thuèc trõ s©u víi cïng môc ®Ých.

1.4. C¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp vµ diÖn réng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë Ýt nhÊt 2 vïng sinh th¸i ®¹i diÖn cho khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh diÖn hÑp tr­íc. NÕu c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc tõ nh÷ng kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp ®¹t yªu cÇu míi thùc hiÖn diÖn réng.


2 Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:2.1. Bè trÝ c«ng thøc kh¶o nghiÖm:
C¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm ®­îc chia lµm 3 nhãm:
- Nhãm 1: Thuèc kh¶o nghiÖm lµ c¸c lo¹i thuèc ®Þnh kh¶o nghiÖm ®­îc dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau hoÆc theo c¸ch dïng kh¸c nhau.
- Nhãm 2: Thuèc so s¸nh lµ c¸c lo¹i thuèc trõ s©u ®· ®­îc ®¨ng ký trong danh môc thuèc BVTV ®­îc sö dông ë ViÖt Nam vµ ®ang ®­îc dïng phæ biÕn vµ cã hiÖu qu¶ ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ s©u khoang h¹i ®Ëu ®ç.
- Nhãm 3: §èi chøng kh«ng sö dông bÊt kú lo¹i thuèc trõ s©u, hoÆc biÖn ph¸p nµo ®Ó trõ s©u khoang trong suèt thêi gian kh¶o nghiÖm vµ ph¶i phun n­íc l· (nÕu c«ng thøc sö dông thuèc lµ thuèc phun).

Kh¶o nghiÖm ®­îc s¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®· ®­îc qui ®Þnh trong thèng kª sinh häc.


2.2. KÝch th­íc « kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i:
- Kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: DiÖn tÝch « lµ 25 - 30m2. C¸c « kh¶o nghiÖm cã d¹ng h×nh vu«ng, hoÆc h×nh ch÷ nhËt (nh­ng chiÒu dµi kh«ng ®­îc lín gÊp ®«i chiÒu réng). Sè lÇn nh¾c l¹i tõ 3 - 4 lÇn.

- Kh¶o nghiÖm diÖn réng: DiÖn tÝch « kh¶o nghiÖm lµ 200-300m2. Khu kh¶o nghiÖm ph¶i cã d¶i b¶o vÖ xung quanh, kÝch th­íc réng tèi thiÓu lµ 1m.


2.3. TiÕn hµnh phun, r¶i thuèc:

2.3.1. Thuèc ph¶i ®­îc phun, r¶i ®Òu lªn toµn « kh¶o nghiÖm.

2.3.2. L­îng thuèc dïng ®­îc tÝnh b»ng kg hay lÝt chÕ phÈm hoÆc gr ho¹t chÊt trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 1 ha hoÆc nång ®é % cña chÕ phÈm

Víi d¹ng thuèc pha víi n­íc ®Ó phun:

L­îng n­íc dïng ph¶i theo h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i thuèc, phï hîp víi giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y còng nh­ c¸ch thøc t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc. L­îng n­íc thuèc ph¶i ®ñ ®Ó phun ­ít ®Òu toµn bé t¸n c©y, th«ng th­êng lµ 400 - 500 l/ha).

C¸c sè liÖu vÒ l­îng thuèc thµnh phÈm vµ l­îng n­íc thuèc dïng (l/ha) cÇn ®­îc ghi râ.

Chó ý: tr¸nh ®Ó thuèc tõ « nµy sang « kh¸c.

2.3.3. Trong thêi gian ®ang kh¶o nghiÖm, nÕu ruéng kh¶o nghiÖm b¾t buéc ph¶i sö dông thuèc ®Ó trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i kh¸c (ngoµi thuèc trõ s©u), th× nh÷ng lo¹i thuèc nµy ph¶i lµ nh÷ng lo¹i thuèc kh«ng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t­¬ng t¸c víi thuèc ®ang kh¶o nghiÖm, viÖc xö lý ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®ång ®Òu trªn toµn khu kh¶o nghiÖm vµ ph¶i ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ.

2.3.4. Khi xö lý thuèc, cÇn dïng c¸c c«ng cô phun, r¶i thuèc ®¶m b¶o yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô r¶i thuèc. Trong c¸c kh¶o nghiÖm diÖn hÑp ph¶i dïng b×nh b¬m tay ®eo vai. Trong c¸c kh¶o nghiÖm diÖn réng cã thÓ dïng b×nh b¬m tay ®eo vai hay b¬m ®éng c¬ ®Ó phun.

2.3.5. Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc:


- Thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng theo h­íng dÉn sö dông cña tõng lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm vµ phï hîp víi môc ®Ých kh¶o nghiÖm.

- NÕu trªn nh·n thuèc kh«ng khuyÕn c¸o cô thÓ thêi ®iÓm xö lý thuèc th× tuú theo môc ®Ých kh¶o nghiÖm, c¸c ®Æc tÝnh ho¸ häc vµ ph­¬ng thøc t¸c ®éng cña thuèc mµ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ sè lÇn xö lý thuèc cho thÝch hîp.

- Thuèc trõ s©u khoang th­êng ®­îc xö lý 1 lÇn khi s©u tuæi nhá, mËt ®é s©u trung b×nh1-2 con/c©y. C¸c lÇn phun thuèc sau (nÕu cã) phô thuéc vµo yªu cÇu kh¶o nghiÖm còng nh­ diÔn biÕn cña s©u khoang trªn ruéng kh¶o nghiÖm. Sè lÇn vµ thêi ®iÓm xö lý thuèc ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i.
2.4. §iÒu tra vµ thu thËp sè liÖu:
2.4.1. §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc ®èi víi s©u khoang h¹i ®Ëu ®ç:

2.4.1.1. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu ®iÒu tra:


* Sè ®iÓm ®iÒu tra:

- §èi víi kh¶o nghiÖm diÖn hÑp: Mçi « kh¶o nghiÖm chän ngÉu nhiªn 5 ®iÓm n»m trªn 2 ®­êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 10 c©y.

- §èi víi kh¶o nghiÖm diÖn réng: Mçi « kh¶o nghiÖm chän ngÉu nhiªn 10 ®iÓm n»m trªn 2 ®­êng chÐo gãc, mçi ®iÓm 10 c©y.

TÊt c¶ c¸c c©y chän ®Ó quan s¸t (diÖn hÑp vµ diÖn réng) ®Òu ph¶i c¸ch b×a « kh¶o nghiÖm tèi thiÓu lµ 0,5m vµ cè ®Þnh cho c¸c lÇn quan s¸t.

* ChØ tiªu ®iÒu tra:

§iÒu tra mËt ®é s©u sèng trªn c©y t¹i c¸c thêi ®iÓm ®iÒu tra.

2.4.1.2. Thêi ®iÓm ®iÒu tra:

LÇn ®iÒu tra thø nhÊt vµo ngay tr­íc khi xö lý thuèc, c¸c lÇn ®iÒu tra sau vµo 1, 3, 7 ngµy sau khi xö lý thuèc.

Tuy nhiªn thêi ®iÓm vµ sè lÇn ®iÒu tra cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i thuèc vµ tuú theo quy ®Þnh cña tõng c¬ së s¶n xuÊt thuèc.
2.4.2. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y trång:

Sau khi phun thuèc cÇn ®¸nh gi¸ mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu cña thuèc ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y ®Ëu ®ç (nÕu cã). Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc nh­ chiÒu cao c©y, sè l¸ rông... cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ, nÕu c©y bÞ ¶nh h­ëng bëi thuèc th× quan s¸t theo dâi ghi nhËn ®Õn khi nµo c©y håi phôc

hoÆc chÕt. Víi c¸c triÖu chøng cña c©y cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t nh­ ®é qu¨n l¸, sù ch¸y l¸... th× ®¸nh gi¸ dùa theo b¶ng ph©n cÊp ë phÇn phô lôc.
2.4.3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c:

Ghi chÐp mäi ¶nh h­ëng tèt, xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù xuÊt hiÖn hay mÊt ®i cña c¸c loµi s©u bÖnh.. vµ nh÷ng loµi sinh vËt kh«ng thuéc ®èi t­îng phßng trõ (®éng vËt cã Ých, ®éng vËt hoang d· ....).


2.4.4. Quan s¸t vµ ghi chÐp vÒ thêi tiÕt:

Lóc xö lý cÇn ghi nhËn nh÷ng sè liÖu vÒ thêi tiÕt nh­ nhiÖt ®é, Èm ®é, ®iÒu kiÖn khÝ hËu (n¾ng, m­a, giã ...). Trong suèt thêi gian thÝ nghiÖm, nÕu cã nh÷ng biÕn ®éng thêi tiÕt bÊt th­êng nh­: n¾ng h¹n, m­a lín, m­a ®¸, giã lèc ... kÐo dµi cÇn ®­îc ghi nhËn cô thÓ, m« t¶ møc ®é ¶nh h­ëng cña chóng ®èi víi sinh tr­ëng cña c©y vµ dÞch h¹i kh¶o nghiÖm (nÕu cã).


3. Xö lý sè liÖu, b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:


  1. Xö lý sè liÖu:

HiÖu lùc trõ s©u cña thuèc ®­îc hiÖu ®Ýnh b»ng c«ng thøc Henderson-Tilton.

Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm cã lÆp l¹i (kh¶o nghiÖm diÖn hÑp) cÇn ®­îc xö lý b»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. Nh÷ng kÕt luËn cña kh¶o nghiÖm cã tÝnh so s¸nh ph¶i ®­îc rót ra tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng c¸c phÐp tÝnh thèng kª ®ã.


3.2. Néi dung b¸o c¸o:

- Tªn kh¶o nghiÖm.

- Yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm.

- §iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm.

+ §Þa ®iÓm kh¶o nghiÖm.

+ Néi dung kh¶o nghiÖm.

+ §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång, gièng ...

+ §Æc ®iÓm thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh kh¶o nghiÖm.

- Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm.

+ C«ng thøc kh¶o nghiÖm.

+ Ph­¬ng ph¸p bè trÝ kh¶o nghiÖm.

+ Sè lÇn nh¾c l¹i, kÝch th­íc « kh¶o nghiÖm.

+ Dông cô phun r¶i.

+ L­îng thuèc dïng (kg hoÆc lÝt chÕ phÈm/ha), l­îng n­íc dïng (l/ha)

+ Ngµy xö lý thuèc.

+ Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.

- KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm.

+ C¸c b¶ng sè liÖu.

+ §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc.

+ NhËn xÐt t¸c ®éng cña tõng lo¹i thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c.

- KÕt luËn ®Ò nghÞ.


  1. C«ng bè kÕt qu¶:

§¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o nghiÖm ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm sè liÖu ®­a ra trong b¸o c¸o.

§èi víi c¸c kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng vÒ hiÖu lùc trõ s©u khoang ®Ëu ®ç ch­a cã trong danh môc thuèc BVTV ®­îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam, Côc B¶o vÖ thùc vËt tËp hîp c¸c sè liÖu ®ã ®Ó xem xÐt ®¸nh gi¸ khi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã thuèc xin ®¨ng ký.Phô lôc: B¶ng ph©n cÊp møc ®é ®éc cña thuèc kh¶o nghiÖm ®èi víi c©y ®Ëu ®ç.
CÊp TriÖu chøng nhiÔm ®éc cña c©y ®Ëu ®ç
1 C©y b×nh th­êng

2 Ngé ®éc nhÑ, sinh tr­ëng cña c©y gi¶m nhÑ

3 Cã triÖu chøng ngé ®éc nhÑ nh­ng nh×n thÊy b»ng m¾t

4 TriÖu chøng ngé ®éc nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

5 C©y biÕn mµu, thuèc g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt

6 Thuèc lµm gi¶m n¨ng suÊt Ýt

7 Thuèc g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn n¨ng suÊt

8 TriÖu chøng ngé ®éc t¨ng dÇn tíi lµm chÕt c©y9 C©y bÞ chÕt hoµn toµn
NÕu c©y bÞ ngé ®éc thuèc, cÇn x¸c ®Þnh bao nhiªu ngµy sau c©y phôc håi hoÆc chÕt.


Tµi liÖu tham kh¶o:

  1. CIBA- GEIGY Switzerland 1992 p84-88. Manual for Field Trials in Plant Protection.

  2. ViÖn B¶o VÖ Thùc VËt KÕt qu¶ ®iÒu tra c«n trïng ë MiÒn B¾c Viªt Nam 1967-1968. Nhµ xuÊt b¶n n«ng ngiÖp 1976.

  3. ViÖn B¶o VÖ Thùc VËt. KÕt qu¶ ®iÒu tra c«n trïng ë c¸c tØnh phÝa nam 1977-1978 . Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp 1999.

  4. Côc B¶o vÖ thùc vËt. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra s©u bÖnh h¹i c©y trång. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp 1995.


KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng : §· ký
: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương