Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minhtải về 22.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích22.36 Kb.

TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH

***

Số: 3a - KH/ĐTNĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 năm 2015


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ

Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”năm 2015


Thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới: trung thực, gương mẫu, xung kích đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó, đến những nơi gian khổ, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân giao cho; tạo nên hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ Đoàn, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo.

2. Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3. Việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc trong cán bộ Đoàn theo tinh thần Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; phải xây dựng được hình ảnh người cán bộ Đoàn thân thiện, trung thực, gương mẫu, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động, tích cực rèn luyện trong học tập và trau dồi kỹ năng.II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tinh thần Chỉ thị 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Đoàn trường tổ chức học tập quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên tuyền sâu rộng trong ĐVTN về tinh thần của Chỉ thị. Nội dung tuyên truyền cụ thể hóa gắn với qui định về những đều nên làm và không nên làm cụ thể:- Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

- Không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến được thực hiện thường xuyên trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trong sinh hoạt chi đoàn.* Thời gian thực hiện: đến tháng 9/2015.

2. Nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện

2.1. Đối với cán bộ Đoàn

+ Nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành đúng quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức mình. Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm - Không nên làm” như sau:

Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

- Không nên làm:Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

+ Hằng năm từng đồng chí cán bộ Đoàn đăng ký những nội dung còn hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để rèn luyện và phấn đấu theo những điều nên làm và không nên làm gắn với bản tự kiểm hàng năm.

+ Định kỳ hằng năm tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn nơi mình sinh hoạt, công tác;kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn ở đơn vị mình.* Chỉ tiêu thực hiện: 100% cán bộ đoàn đăng ký rèn luyện và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể.

* Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

2.2. Đối với cấp bộ Đoàn

+ Triển khai quán triệt Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013của Ban chấp hành Trung ương Đoàn"Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn"như sau:

- Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức triển khai nội dung của Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn. Thời gian tháng 2/2015.

- Các chi đoàn tổ chức quán triệt Chỉ thị theo nội dung của hướng dẫn này đến 100% Ủy viên BCH chi đoàn lớp. Thời gian tháng 3/2015.

+Trên cơ sở đăng ký những nội dung còn hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ Đoàn,tổ chức để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và trong sinh hoạt chi đoàn.

+ Thường xuyên phổ biến đến đoàn viên tại các kỳ sinh hoạt chi đoàn để đoàn viên biết và giám sát việc thực hiện những điều nên làm và không nên làm của cán bộ Đoàn.* Chỉ tiêu thực hiện:

- Đoàn trường dán nội dung quy định những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm theo tinh thần Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tại các lớp học.

- 100% cán bộ đoàn đăng ký rèn luyện và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể.

* Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Ủy ban Kiểm tra đoàn trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này trong tổ chức Đoàn từ Đoàn trường đến cơ sở từng học kỳ 1 và năm học, 1 năm kiểm tra, giám sát việc rèn luyện và phấn đấu theo những điều nên làm và không nên làm của cán bộ Đoàn

- Kịp thời biểu dương những cán bộ Đoàn thực hiện tốt việc rèn luyện và phấn đấu theo những điều nên làm và không nên làm. Lấy kết quả thực hiện làm một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ và tổ chức Đoàn hằng năm.

III. Tổ chức thực hiện

- BTV Đoàn trường giao đội ngũ báo cáo viên chịu trách nhiệm cung cấp các nội dung tuyên truyền cho các chi đoàn.

- BTV Đoàn trường giao Ủy ban Kiểm tra hướng dẫn nội dung đăng ký rèn luyện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hằng tháng, quí, tháng, năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo.

- BCH Đoàn trường thường xuyên giám sát, kiểm tra việc đăng ký thực hiện.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”./.


Nơi nhận:

- BCH ĐT, BCH CĐ;- Lưu VPĐ.TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nguyễn Thúy An: Resources -> file -> DOAN%20TN -> VAN%20BAN
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
VAN%20BAN -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương